12 MEI 2011. - Koninklijk besluit betreffende de financiering van de vaccins tegen Coxiella burnetii

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, § 7, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 april 2011,

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 26 april 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de aanwezigheid van Coxiella burnetii op Belgische bedrijven gekend is, dat de vaccinatie een efficiënt middel is om Coxiella burnetii te beheersen en te bestrijden;

Overwegende dat een vaccin eind maart 2011 beschikbaar is maar dat het niet in België in de handel gebracht wordt;

Overwegende dat de bescherming van niet-besmette dieren op besmette bedrijven door vaccinatie zo snel mogelijk moet bekomen worden gezien de hoogste concentratie aan kiemen teruggevonden wordt tijdens de lammerperiode die loopt van december tot april;

Overwegende dat de primaire vaccinatie minstens drie weken voor het dekken moet afgerond zijn en dat het dekseizoen start in augustus;

Overwegende dat de kost voor het vaccin opgenomen is in de begroting...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT