10 DECEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting

De Minister van Justitie,

De Minister van Financiën,

Gelet op de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelstel voor het witwassen van geld, inzonderheid op artikel 11, gewijzigd door de wet van 7 april 1995, de wet van 10 augustus 1998, de wet van 4 mei 1999 en de wet van 12 januari 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking, inzonderheid op artikel 12, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 14 juni 1994, 21 juni 1996, 28 september 1998, 8 november 2000, 18 december 2001, 21 maart 2003 en 21 december 2005,

Besluiten :

Artikel 1. Artikel 2, eerste lid, van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT