21 FEBRUARI 2002. - Wijziging aan de Grondwet (1) (2)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben, in de door artikel 195 van de Grondwet bepaalde voorwaarden, aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Enig artikel. Artikel 10 van de Grondwet wordt aangevuld met het volgende lid :

De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.

Kondigen deze bepaling af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 februari 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

G. VERHOFSTADT

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid,

L. ONKELINX

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

M. VERWILGHEN

_____

Nota's

(1) Verklaring tot herziening van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 5 mei 1999).

(2) Zitting 1999-2000.

Senaat.

Parlementaire Stukken. - Voorstel van de Regering tot herziening van de Grondwet, 2-465 - nr. 1.

Zitting 2000-2001.

Senaat.

Parlementaire Stukken. - Amendementen, 2-465 - nrs. 2 en 3. - Verslag, 2-465 - nr. 4. - Tekst aangenomen door de commissie, 2-465 - nr. 5.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT