4 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, inzonderheid op artikel 27, § 2 en § 3;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 oktober 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 5 november 2010;

Gelet op het protocol nr. 171/1 van 23 december 2010 van het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de verlenging van de stelsels van de vrijwillige vierdagenweek en van de halftijdse vervroegde uittreding reeds moet ingaan op 1 januari 2011 en dat er momenteel veel aanvragen voor beide stelsels niet kunnen worden behandeld;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 27, § 2, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, vervangen bij de wet van 3 december 1997 en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT