3 DECEMBER 2009. - Besluit 2009/1396 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de vierde fase van de maatregelen voorzien in het kader van het in 2000 gesloten akkoord met de social-profitsector voor verenigingen die een specifieke overeenkomst of een gewestelijk contract voor sociale cohesie gesloten hebben met de Franse Gemeenschapscommissie

Het College,

Gelet op het decreet van 18 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2009;

Gelet op de boeking op basisallocatie 22.20.00.01 van een krediet bestemd voor uitgaven van enigerlei aard voor de toepassing van het akkoord met de social-profit sector in de sociale cohesie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 november 2009;

Gelet op het akkoord van het Collegelid bevoegd voor de Begroting;

Overwegende dat het College van de Franse Gemeenschapscommissie op gemeentelijk en gewestelijk niveau contracten voor sociale cohesie heeft gesloten, en binnen de gemeentelijke contracten specifieke overeenkomsten met de verenigingen, en dit vanaf 1 januari 2006;

Overwegende dat de algemene beleidsverklaring van de Franse Gemeenschapscommissie erin voorziet dat de sector van de sociale cohesie geleidelijk in overeenstemming zou worden gebracht met de weddeschalen en voordelen van het akkoord met de social-profit uit 2000;

Overwegende dat gezien het beschikbare krediet de toekenning van een deel van deze voordelen mogelijk is.

Op voordracht van het Collegelid bevoegd voor sociale cohesie,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2. § 1er Het College van de Franse Gemeenschapscommissie kent een totaal bedrag van 945.000 euro toe aan de verenigingen die in 2006, in 2007, in 2008 en 2009 een specifieke overeenkomst of een gewestelijk contract voor sociale cohesie gesloten hebben in het kader van het decreet betreffende de sociale cohesie. De lijst van deze verenigingen en van de bedragen die aan elkeen worden toegekend, is als bijlage gevoegd bij dit besluit. Er wordt voorzien in een bijkomend bedrag van 5.000 euro voor de syndicale premies.

De bedragen die aan de verenigingen worden toegekend, moeten voor de werknemers van de in het 1ste lid bedoelde verenigingen voor 2009 de vierde fase dekken van de toekenning van voordelen aan werknemers van de social-profit ingevolge het akkoord uit 2000.

§ 2. Dit bedrag zal onder de verenigingen worden verdeeld op grond van de volgende principes :

 1. Toekenning van een forfaitair bedrag van 350 euro per voltijds equivalent (VTE) dat wordt toegewezen aan activiteiten gericht op sociale cohesie, voor de opleiding van werknemers.

  De periode tijdens dewelke de subsidies voor de opleiding gebruikt mogen worden, loopt van 1 juli 2009 tot 30 juni 2010.

 2. Toekenning van een forfaitair bedrag van 50 euro per VTE dat wordt toegewezen aan de sociale cohesie, voor bijkomende kosten van het sociaal secretariaat;

 3. Verdeling van de beschikbare middelen, na aftrek van deze forfaits, onder de verenigingen die bezoldigde werknemers toewijzen aan activiteiten gericht op sociale cohesie, naar rato van het aantal VTE die in elke vereniging toegewezen worden aan de sociale cohesie.

  Worden van deze verdeling uitgesloten :

  1. de werknemers die deel uitmaken van de gesubsidieerde kaders van de social-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie;

  2. de GECO-werknemers voor wie de werkgever een subsidie heeft ontvangen, toegekend door het besluit uit 2009 betreffende de gedeeltelijke aanvullende tegemoetkoming ten gunste van werkgevers van social-profitsectoren die gesubsidieerde contractuele personeelsleden tewerkstellen - goedkeuring van de verdelingscriteria, vastlegging van het totaal bedrag en uitbetalingsregels.

  3. de werknemers van de verenigingen wier werkgevers voor 2008 hebben meegedeeld dat hun werknemers de weddeschalen van de social-profit sector reeds genoten.

  §.3. De aan de verenigingen toegekende middelen worden door de werkgevers onder de volgende voorwaarden verdeeld onder de werknemers :

 4. de middelen moeten gebruikt worden, hetzij voor « structurele » weddeschaalverhogingen, hetzij voor regularisatiepremies 2009 berekend door de werkgevers op basis van de volgende principes :

  1) er wordt prioriteit verleend aan het rechttrekken van fouten inzake positionering en anciënniteit in de beroepsclassificering;

  2) er moet toegezien worden op een harmonisering van het verschil tussen de uitgekeerde bezoldigingen en de referentieschalen van de social-profit bij de FGC;

 5. de middelen mogen tevens gebruikt worden om eindejaarspremies uit te betalen, die berekend worden volgens de regels van de social-profit bij de FGC;

 6. de weddeschaalverhogingen en de regularisatiepremies mogen niet leiden tot bezoldigingen hoger dan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT