12 MEI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling van de modaliteiten van hun terbeschikkingstelling

De Waalse Regering,

Gelet op het programmadecreet van 22 juli 2010 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid, economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en openbare werken, inzonderheid op artikel 113;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 juli 2010 en 8 februari 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 juli 2010 en 10 februari 2011;

Gelet op advies nr. 49.305/4/AG van de Raad van State, gegeven op 23 maart en 5 april 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest, gegeven op 4 oktober 2010;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Toekenning en modaliteiten van de berekening van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. promotor : de rechtspersonen bedoeld in artikel 113, eerste lid, van het programmadecreet van 22 juli 2010 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid, economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en openbare werken;

 2. doorgangsgebouw gebruikt voor landbouwdoeleinden : gebouw bestemd voor activiteiten inzake de verwerking of de afzet van landbouwproducten, met inbegrip van opslagactiviteiten, verricht door landbouwers of coöperatieve verwerkings- en afzetvennootschappen alsmede de roerende of technische uitrusting van die gebouwen bestemd voor de ontwikkeling van "korte circuits" voor de valorisatie van landbouwproducten;

 3. bestuur : het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst;

 4. berekeningscijfer : cijfer dat driemaandelijks bepaald wordt en dat gelijk is aan de gemiddelde waarde van de EURIBOR-rentevoet op één jaar van het vorige kwartaal dat met 1,5 % verhoogd is zonder evenwel het cijfer van 5 % te mogen overschrijden.

  Art. 2. § 1. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten kan een door een promotor voorgesteld project van doorgangsgebouw gebruikt voor landbouwdoeleinden in aanmerking komen voor een toelage krachtens de bepalingen van dit besluit.

  § 2. De toelage wordt verleend in de vorm van :

 5. ofwel een kapitaalsubsidie;

 6. ofwel een interestsubsidie wanneer de promotor een krediet aangaat;

 7. ofwel een verbinding tussen de in de punten 1° en 2° bedoelde subsidies.

  In het in artikel 8 bedoelde kandidatuurdossier vermeldt de promotor de keuze van de subsidie of van de verbinding van subsidies waaraan hij de voorkeur geeft.

  Die keuze geeft de promotor geen enkel recht en bindt het bestuur niet.

  § 3. Het subsidiepercentage wordt met een bonus verhoogd wanneer het project van doorgangsgebouw gebruikt voor landbouwdoeleinden :

 8. gelegen is in één van de vrije zones bedoeld in artikel 38 van het programmadecreet van 23 februari 2006 betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië;

 9. minstens tien landbouwers betreft;

 10. rechtstreeks minstens 5 voltijds equivalenten creëert.

  Art. 3. § 1. De in artikel 2, § 2, 1°, bedoelde kapitaalsubsidie wordt in opeenvolgende jaarlijkse schijven betaald.

  § 2. Voor de onroerende investeringen is de jaarlijkse schijf gelijk aan 4 % van het nominale investeringsbedrag.

  Dat percentage wordt met een bonus van 1 % verhoogd, wanneer het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT