Samenstelling van een personeelsreserve van tweetalige assistenten-documentalisten (niveau graduaat - bachelor) (m/v) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de sam

Samenstelling van een personeelsreserve van tweetalige assistenten-documentalisten (niveau graduaat - bachelor) (m/v)

De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van assistenten-documentalisten (m/v).

 1. Functieprofiel

  De functie van assistant-documentalist wordt bij de Senaat organiek-hiÎrarchisch ingeschaald op het niveau dat overeenstemt met het niveau B (2+) bij het Rijk.

  Het is een administratieve functie die niet alleen voorkomt in Senaatsdiensten die rechtstreeks instaan voor archiveringstaken of taken in verband met documentenbeheer; assistenten-documentalisten kunnen ook in andere diensten worden ingezet. De titularis (m/v) staat, steeds onder leiding en verantwoordelijkheid van een ambtenaar van universitair niveau, in eerste instantie in voor archief- en documentatietaken in de ruime zin; daarnaast behandelt de titularis naargelang van de behoeften ook andere administratief-inhoudelijke dossiers eigen aan de dienst.

  Naast de kennis die de titularis heeft verworven tijdens zijn studies, bezit hij tevens een brede algemene kennis. Hij is communicatievaardig en resultaatgericht, werkt stipt en zorgvuldig en heeft zin voor initiatief. De betrokkene bezit analytische en synthetische vaardigheden, kan zelfstandig werken binnen zijn domein en schakelt zich vlot in in een op teamwerk ingestelde omgeving. Ten slotte is een zeer goede kennis van het Nederlands en het Frans onontbeerlijk, zowel schriftelijk als gesproken.

 2. Toelatingsvoorwaarden

  Kandidaten moeten op 16 april 2008 houder zijn van een graduaatsdiploma ´ bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde ª (sociaal hoger onderwijs van het korte type - de kandidaten dienen tevens in het bezit te zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs).

  Worden eveneens aanvaard : in het buitenland behaalde diploma's of studiegetuigschriften die, krachtens internationale overeenkomsten of verdragen of in toepassing van de wet of het decreet, als gelijkwaardig worden verklaard met de voornoemde diploma's, alsmede de diploma's die, overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen erkenningssysteem van diploma's, door de examencommissie erkend worden, na voorafgaand advies van de bevoegde onderwijsoverheden.

  Laatstejaarsstudenten die afstuderen tijdens het schooljaar 2007-2008 worden eveneens toegelaten tot het examen, indien zij het bewijs leveren dat zij als regelmatige student zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT