Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen inzake het statuut van het rijkspersoneel. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 05-12-2001 en tekstbijwerking tot 18-07-2006)., de 16 novembre 2001

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel.

Artikel 1. (NOTA : opgeheven voor wat betreft de Federale Overheidsdiensten, waar de aanwijzing van de betrokken functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie nog geen uitwerking heeft op de dag van de inwerkingtreding van het KB 2006-07-06/32 ) In artikel 28ter, § 4, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 maart 1993 en 22 december 2000, worden de woorden " de opleidingsdirecteur " vervangen door de woorden " de functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie " en de woorden " secretaris-generaal " door de woorden " houder van de managementfunctie -1, in samenwerking met de functioneel directeur van de stafdienst " Personeel en Organisatie " van de federale overheidsdienst waaronder de stagiair ressorteert of zijn afgevaardigde ".

Art. 2. (NOTA : opgeheven voor wat betreft de Federale Overheidsdiensten, waar de aanwijzing van de betrokken functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie nog geen uitwerking heeft op de dag van de inwerkingtreding van het KB 2006-07-06/32 ) Artikel 28quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 februari 1985, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 28quater. In elke federale overheidsdienst wordt de stage geleid door de functioneel directeur van de stafdienst " Personeel en Organisatie ". ".

Art. 3. (NOTA : opgeheven voor wat betreft de Federale Overheidsdiensten, waar de aanwijzing van de betrokken functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie nog geen uitwerking heeft op de dag van de inwerkingtreding van het KB 2006-07-06/32 ) In artikel 28quinquies, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 september 1997 en 13 mei 1999, worden de woorden " De opleidingsdirecteur " vervangen door de woorden " De functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie ".

Art. 4. Artikel 30, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 februari 1985, wordt vervangen als volgt :

" Wanneer een geslaagde een opzeggingsperiode moet volbrengen bij toepassing van de bepalingen toepasselijk in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of bij een instelling van de Europese Gemeenschappen of een instelling die opgericht werd door of krachtens een van de verdragen welke ze regelen, wordt de in het eerste lid vastgestelde termijn verlengd tot de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de opzegging verstrijkt. ".

Art. 5. (NOTA : opgeheven voor wat betreft de Federale Overheidsdiensten, waar de aanwijzing van de betrokken functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie nog geen uitwerking heeft op de dag van de inwerkingtreding van het KB 2006-07-06/32 ) Aan artikel 33bis van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 31 maart 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. § 1 wordt vervangen door de volgende bepaling :

  " § 1. De interdepartementale stagecommissie is paritair samengesteld uit :

 2. de houder van de managementfunctie -1 " Personeel " van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, voorzitter;

 3. de houder van de managementfunctie -2 " Loopbaanontwikkeling " van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie;

 4. de functioneel directeur van de stafdienst " Personeel en Organisatie " van de federale overheidsdienst waaronder de stagiair ressorteert, of zijn afgevaardigde;

 5. een houder van een managementfunctie -2 binnen de federale overheidsdienst waaronder de stagiair ressorteert, aangeduid door de voorzitter van het directiecomité van deze dienst;

 6. twee houders van een managementfunctie -2 van een andere federale overheidsdienst, aangeduid door de voorzitter van de commissie;

 7. zes leden aangeduid door de representatieve vakorganisaties in de zin van artikel 7 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en dit naar rato van twee leden per organisatie.

  De voorzitter wijst bovendien twee houders van een managementfunctie -2 per taalrol aan in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid. ";

 8. in § 3, worden de woorden " negen leden " vervangen door de woorden " zes leden " en wordt het woord " drie " vervangen door het woord " twee ";

 9. § 4 wordt opgeheven.

  Art. 6. Artikel 33ter, § 1, tweede lid van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 22 december 2000, wordt vervangen als volgt :

  " Wanneer een kandidaat een opzeggingsperiode moet volbrengen bij toepassing van de bepalingen toepasselijk in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of bij een instelling van de Europese Gemeenschappen of een instelling die opgericht werd door of krachtens een van de verdragen welke ze regelen, wordt de in het eerste lid vastgestelde termijn verlengd tot de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de opzegging verstrijkt. ".

  Art. 7. (NOTA : opgeheven voor wat betreft de Federale Overheidsdiensten, waar de aanwijzing van de betrokken functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie nog geen uitwerking heeft op de dag van de inwerkingtreding van het KB 2006-07-06/32 ) In artikel 33quater van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 november 1991, 4 maart 1993 en 22 december 2000, worden de woorden " de secretaris-generaal van het ministerie waaronder de stagiair ressorteert " vervangen door de woorden " de houder van de managementfunctie -1, in samenwerking met de functioneel directeur van de stafdienst " Personeel en Organisatie " van de federale openbare dienst waaronder de stagiair ressorteert of zijn afgevaardigde ".

  Art. 8. In artikel 33quinquies van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 december 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 10. (NOTA : opgeheven voor wat betreft de Federale Overheidsdiensten, waar de aanwijzing van de betrokken functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie nog geen uitwerking heeft op de dag van de inwerkingtreding van het KB 2006-07-06/32 ) in het tweede lid, worden de woorden " de betrokken secretaris-generaal " vervangen door de woorden " de houder van de managementfunctie -1, in samenwerking met de functioneel directeur van de stafdienst " Personeel en Organisatie " van de federale overheidsdienst waaronder de stagiair ressorteert, of zijn afgevaardigde ";

 11. het derde lid wordt vervangen door de volgende bepaling :

  " De paragrafen 2 en 3 van artikel 33, en artikel 33bis zijn van toepassing, met dien verstande dat in de interdepartementale stagecommissie de functioneel directeur van de stafdienst " Personeel en Organisatie " van de federale overheidsdienst waaronder de stagiair ressorteert of zijn afgevaardigde vervangen wordt door de voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst waaronder de stagiair ressorteert of zijn afgevaardigde. ".

  Art. 9. Artikel 34, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2000, wordt vervangen als volgt :

  " Wanneer een geslaagde of een kandidaat een opzeggingsperiode moet volbrengen bij toepassing van de bepalingen toepasselijk in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of bij een instelling van de Europese Gemeenschappen of een instelling die opgericht werd door of krachtens een van de verdragen welke ze regelen, wordt de in het eerste lid vastgestelde termijn verlengd tot de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de opzegging verstrijkt. ".

  Art. 10. (NOTA : opgeheven voor wat betreft de Federale Overheidsdiensten, waar de aanwijzing van de betrokken functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie nog geen uitwerking heeft op de dag van de inwerkingtreding van het KB 2006-07-06/32 ) In artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 1985, wordt het woord " opleidingsdirecteur " vervangen door de woorden " functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie ".

  Art. 11. (NOTA : opgeheven voor wat betreft de Federale Overheidsdiensten, waar de aanwijzing van de betrokken functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie nog geen uitwerking heeft op de dag van de inwerkingtreding van het KB 2006-07-06/32 ) In artikel 36 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 12. In § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 1985, worden de woorden " de opleidingsdirecteur " vervangen door de woorden " de functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie ";

 13. In § 3, vijfde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 mei 1999, worden de woorden " de opleidingsdirecteur " vervangen door de woorden " de functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie ".

  Art. 12. (NOTA : opgeheven voor wat betreft de Federale Overheidsdiensten, waar de aanwijzing van de betrokken functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie nog geen uitwerking heeft op de dag van de inwerkingtreding van het KB 2006-07-06/32 ) In artikel 37, § 1, van hetzelfde besluit, worden de woorden " de opleidingsdirecteur " vervangen door de woorden " de functioneel directeur van de stafdienst...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT