28 APRIL 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het wijziging van artikel 3, § 2, b van het nationaal akkoord 2009-2010 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het wijziging van artikel 3, § 2, b van het nationaal akkoord 2009-2010.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,

Mevr. J. MILQUET

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2010

Wijziging van artikel 3, § 2, b van het nationaal akkoord 2009-2010 (Overeenkomst geregistreerd op 16 januari 2010 onder het nummer 102881/CO/209)

Artikel 1. Toepassingsgebied.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden die behoren tot het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Onder "bedienden" wordt verstaan : mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2. Wijziging.

In het artikel 3, § 2, b van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2009 houdende het nationaal akkoord 2009-2010, met registratienummer 95215/CO/209...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT