30 JANUARI 2006. - Decreet tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten (1)

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Bijzonder toezicht op de begrotingen en rekeningen

Artikel 1 van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten wordt vervangen door de volgende bepaling :

´ Artikel 1. De begrotingen van de kerkfabrieken, de wijzigingen ervan en de rekeningen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. ª

Art. 2. Toezending aan de gemeente

Artikel 2 van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 20 december 2004, wordt vervangen door de volgende bepaling :

´ Artikel 2. VÛÛr 15 augustus van het jaar dat het begrotingsjaar voorafgaat, worden de begrotingen in vier uitgiften, samen met alle bewijsstukken, aan de gemeente toegezonden.

VÛÛr 10 april van het jaar dat het begrotingsjaar volgt, worden de rekeningen in vier uitgiften, samen met alle bewijsstukken aan de gemeente toegezonden.

Het college van burgemeester en schepenen zendt de volledige dossiers onmiddellijk aan de Bisschop toe. ª

Art. 3. Advies van het bisdom

Artikel 3 van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 20 december 2004, wordt vervangen door de volgende bepaling :

´ Artikel 3. De bisschop sluit definitief de uitgaven m.b.t. het vieren van de eredienst, keurt de begroting, de wijziging ervan of de rekening goed en zendt het volledig dossier, binnen 40 dagen na de ontvangst ervan, aan de gemeenteraad toe.

Bij gebrek aan een beslissing binnen de vastgelegde termijn verzoekt het college van burgemeester en schepenen - per aangetekende brief - het bisdom erom zijn advies binnen 10 dagen uit te brengen. Is na afloop van deze termijn geen advies uitgebracht, dan wordt het advies als positief beschouwd. ª

Art. 4. Bevoegdheden van de gemeenteraad

Artikel 4 van dezelfde wet, opgeheven bij het decreet van 20 december 2004, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

´ Artikel 4. Met uitzondering van de begrotingsartikelen van de uitgaven m.b.t. het vieren van de eredienst kan de gemeenteraad ontvangstramingen en artikelen van de uitgaven inschrijven, verminderen, verhogen of schrapen en materiÎle vergissingen corrigeren.

Binnen 40 dagen na de toezending van het volledig dossier beslist de gemeenteraad over de goedkeuring of verwerping alsmede desgevallend over de aanpassingen uitgevoerd overeenkomstig het eerste lid. Hij kan de termijn waarover hij beschikt om zijn bevoegdheid uit te oefenen, ten hoogste ÈÈn keer met dezelfde duur verlengen.

Bij gebrek...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT