Decreet tot wijziging van de artikelen 1, 11°, en 35, van het decreet van 8 juli 2021 betreffende het vrije vloot fietsdelen en tot wijziging van de artikelen 4 en 12 van het decreet van 1 april 2004 betreffende de plaatselijke mobiliteit en toegankelijkheid, de 16 juin 2022

Artikel 1. In artikel 1 van het decreet van 8 juli betreffende het vrije vloot fietsdelen en tot wijziging van de artikelen 4 en 12 van het decreet van 1 april 2004 betreffende de plaatselijke mobiliteit en toegankelijkheid wordt punt 11° aangevuld met een e), luidend als volgt: "e) een voortbewegingstoestel in de zin van artikel 2.15.2, eerste lid, 2°, c) en d) van de Wegcode;".

Art. 2. In artikel 35, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "één jaar na zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad" vervangen door de woorden "op 1 januari 2023".

Handtekening

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 16 juni 2022.

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,

W. BORSUS

De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie, Infrastructuren en Mobiliteit,

Ph. HENRY

De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,

Ch. MORREALE

De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT