Decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19, de 19 juillet 2021

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

Art. 2. Aan artikel 34/1, eerste lid, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, ingevoegd bij het decreet van 18 decem- ber 2020, worden een punt 4° en een punt 5° toegevoegd, die luiden als volgt:

"4° het telefoonnummer;

 1. de reden voor de tijdelijke afzondering.".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19

  Art. 3. In artikel 2 van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020, worden een punt 2° /1 en een punt 2° /2 ingevoegd, die luiden als volgt:

  "2° /1 lokaal bestuur: iedere gemeente in het Vlaamse Gewest;

 2. /2 medische en psychosociale ondersteuning organiseren: informeren over, doorverwijzen naar en samen met de betrokken persoon contact opnemen om die medische en psychosociale ondersteuning mogelijk te maken;".

  Art. 4. In artikel 6/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:

  "In het tweede lid, 1°, wordt verstaan onder contact- en omgevingsonderzoek: het onderwerpen van een persoon of zijn leefomgeving aan een medisch of milieukundig onderzoek dat nodig is om besmettingsbronnen op te sporen, als die persoon na contact met een geïnfecteerde persoon of na contact met een andere besmettingsbron mogelijk besmet is en door contacten met ande- ren, al dan niet bij de uitoefening van een beroepsactiviteit, die infectie kan overdragen.";

 4. in paragraaf 1, achtste lid, wordt het woord "vierde" vervangen door het woord "vijfde";

 5. aan paragraaf 2, eerste lid, 5°, wordt de zinsnede ", het testresultaat en de beslissing tot overruling daarvan als geen besmetting kon worden vastgesteld op grond van het testresultaat" toegevoegd.

  Art. 5. In hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020, wordt een artikel 6/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Art. 6/3. § 1. De lokale besturen kunnen, onder de verantwoordelijkheid van de entiteit die de Vlaamse Regering aanwijst, de volgende activiteiten verrichten:

 6. acties ondernemen om de bronopsporing te versterken:

  1. verbanden leggen door analyse van de beschikbare gegevens, waardoor ogenschijnlijk willekeurige besmettingen tot een en dezelfde bron kunnen worden teruggebracht;

  2. detecteren van de hotspots via bronopsporing;

  3. allerhande initiatieven nemen om de hotspots, vermeld in punt b), te isoleren en uiteindelijk in te perken;

 7. quarantainecoaching, namelijk:

  1. inwoners informeren als tijdelijke afzondering van toepassing is, over welke procedures gevolgd worden en welke activiteiten toegelaten of niet toegelaten zijn conform de richtlijnen die worden geformuleerd door de bevoegde overheden;

  2. medische en psychosociale ondersteuning organiseren voor de volgende personen:

  de personen bij wie een COVID-19 test-heeft uitgewezen dat ze besmet zijn;

  de personen van wie de arts een ernstig vermoeden heeft dat ze besmet zijn met COVID-19, maar bij wie geen COVID-19-test is uitgevoerd of voorgeschreven, of bij wie de COVID-19-test heeft uitgewezen dat ze niet besmet waren.

  De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT