Decreet tot vaststelling van de modaliteiten van het recht voor de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, de 3 septembre 2020

Artikel 1. Dit decreet wordt genomen ter uitvoering van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen bij artikel 2 van het decreet van 3 september 2020 tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde het recht van de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord te verankeren voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Het regelt aangelegenheden bedoeld in artikel 127 en artikel 128 van de Grondwet geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. Om het recht te openen om door het Parlement te worden gehoord, moet een verzoekschrift ondertekend zijn door minstens duizend ondertekenaars die de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

Handtekening

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 3 september 2020.

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,

W. BORSUS

De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,

Ph. HENRY

De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,

C...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT