Decreet tot oprichting van een adviescommissie voor gezondheid, de 7 février 2024

Artikel 1. Oprichting

Er wordt een adviescommissie voor gezondheid opgericht.

Art. 2..

De adviescommissie heeft de volgende taken:

 1. adviezen opstellen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap behoren inzake gezondheidsbeleid in de zin van artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met inbegrip van de bevoegdheden inzake ziekenhuizen, maar met uitsluiting van de aangelegenheden die binnen het toepassingsgebied vallen van artikel 71 van het decreet van 13 december 2018 betreffende het aanbod aan diensten voor ouderen en personen met ondersteuningsbehoefte, alsook betreffende palliatieve zorg;

 2. op eigen initiatief of op verzoek van de Regering adviezen of aanbevelingen opstellen over de toekomstige organisatie van het gezondheidsbeleid.

  De Regering wint het advies van de adviescommissie in over elk voorontwerp van decreet of besluit dat betrekking heeft op de bevoegdheden vermeld in het eerste lid, 1°.

  De adviescommissie verstrekt het advies vermeld in het tweede lid binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van de aanvraag. Die termijn wordt van rechtswege verlengd met vijftien dagen indien hij tussen 1 juli en 31 augustus begint te lopen of verstrijkt. Na het verstrijken van die termijn kan de Regering het ontwerp zonder dat advies goedkeuren. Indien de adviescommissie haar advies over een voorontwerp van decreet binnen de gestelde termijn verstrekt, dient de Regering het samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement.

  De termijn vermeld in het derde lid kan wegens dringende noodzakelijkheid tot vijftien dagen worden beperkt.

  Bij uiterst dringende noodzakelijkheid die met bijzondere redenen wordt omkleed, kan de Regering voorontwerpen van besluit goedkeuren zonder overeenkomstig het tweede lid het advies van de adviescommissie in te winnen. In dat geval wordt de motivering van de dringende noodzakelijkheid in de aanhef van het besluit vermeld.

  Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan door bemiddeling van zijn voorzitter een advies aanvragen bij de adviescommissie. De adviescommissie bezorgt dat advies aan de aanvrager binnen een door het Parlement gestelde termijn.

  Art. 3. Samenstelling

  § 1 - De volgende leden van de adviescommissie zijn stemgerechtigd:

 3. één huisarts die wordt aangewezen op basis van de lijsten met de kandidaten die worden voorgedragen door de huisartsenkringen die in het Duitse taalgebied werkzaam zijn;

 4. twee...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT