Decreet tot afschaffing van de voorafgaande machtiging voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten en tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, de 3 mars 2023

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 1, eerste lid, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005, wordt een punt 3° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"3° /1 Kruispuntbank van Ondernemingen: de Kruispuntbank van Ondernemingen, vermeld in artikel I.2, 1°, van het Wetboek van economisch recht;".

Art. 3. Artikel 3 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 juli 2005 en gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, wordt opgeheven.

Art. 4. In artikel 6 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 juli 2005 en gewijzigd bij de wet van 29 juni 2016, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 5. Artikel 7 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 juli 2005 en gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, wordt opgeheven.

Art. 6. In artikel 8, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 juli 2005 en gewijzigd bij het decreet van 24 februari 2017, wordt het derde streepje vervangen door wat volgt:

"- de termijn van de vooropzegging die moet gegeven worden aan de houders van een standplaats wanneer de openbare markt, openbare kermis of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven. Deze termijn mag niet korter zijn dan twaalf maanden. In geval van een definitieve verhuizing van de openbare markt, de openbare kermis of een deel van de standplaatsen, mag de termijn niet korter zijn dan zes maanden. In geval van absolute noodzakelijkheid en in andere gevallen die de Vlaamse Regering bepaalt, is geen minimumtermijn van vooropzegging van toepassing.".

Art. 7. In artikel 10bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 juli 2005 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2009, wordt het woord "privémarkten" vervangen door de woorden "private markten".

Art. 8. Artikel 12, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005, wordt opgeheven.

Art. 9. In artikel 13 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1 worden punt 1° en 2° opgeheven;

  2. in paragraaf 1, 3°, worden de woorden "of aan de in hun machtiging vermelde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT