Decreet over de sectorconvenants en de intersectorale convenants in het kader van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid, de 14 mars 2023

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Definities

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:

 1. algemene verordening gegevensbescherming: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

 2. bevoegde dienst: de dienst die de Vlaamse Regering aanwijst;

 3. INSZ-nummer: het identificatienummer van de sociale zekerheid in België;

 4. intersectoraal convenant: de beleids- of bestuursovereenkomst die de Vlaamse Regering afsluit met de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties van twee of meer sectoren;

 5. representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties: de werkgevers- en werknemersorganisaties, vermeld in artikel 3 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

 6. sectorconvenant: de beleids- of bestuursovereenkomst die de Vlaamse Regering afsluit met representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties van een sector;

 7. VESOC: het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 houdende oprichting van een Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité.

  HOOFDSTUK 3. - Het sectorconvenant en het intersectorale convenant

  Art. 3. De Vlaamse Regering en de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen een sectorconvenant en een intersectorale convenant afsluiten over de ondersteuning van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid.

  In het eerste lid wordt verstaan onder Vlaams werkgelegenheidsbeleid: het geheel van gemeenschaps- en gewestbevoegdheden, vermeld in artikel 4, 15° en 16°, en 6, § 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

  Het sectorconvenant en het intersectorale convenant beogen het ondersteunen van duurzame loopbanen van individuen en het ondersteunen van organisaties met het oog op veerkracht bij transities en de verhoging van de werkzaamheidsgraad.

  Het sectorconvenant en intersectorale convenant bevatten maatregelen die betrekking hebben op de volgende thema's:

 8. de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;

 9. instroom, zijinstroom, doorstroom en retentie;

 10. levenslang leren en competentiebeleid;

 11. werkbaar werk;

 12. diversiteit en inclusie.

  Na voorafgaand overleg tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners in het VESOC kan de Vlaamse Regering de maatregelen die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT