8 MEI 2009. - Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet betreffende het algemeen welzijnswerk.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :

1° algemeen welzijnswerk : de psychosociale hulp- en dienstverlening die ter beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer, problemen ten gevolge van gebeurtenissen in een context van criminaliteit of problemen van meervoudige kwetsbaarheid ten gevolge van een proces van sociale uitsluiting. Het algemeen welzijnswerk wordt gerealiseerd door centra voor teleonthaal en centra voor algemeen welzijnswerk of in het kader van projecten;

2° centrum : een centrum voor algemeen welzijnswerk of een centrum voor teleonthaal;

3° project : een bijzonder initiatief met een tijdelijk, vernieuwend en experimenteel karakter dat zich richt tot een specifieke doelgroep of op een bijzondere probleemsituatie met betrekking tot het algemeen welzijnswerk;

4° vrijwilliger : de natuurlijke persoon die op vrijwillige basis, onbezoldigd en in een gestructureerd verband zijn activiteiten uitvoert;

5° beroepskracht : de natuurlijke persoon die in een gestructureerd verband en onder toezicht bezoldigde activiteiten uitvoert;

6° gebruiker : een natuurlijke persoon die gebruik maakt van het algemeen welzijnswerk;

7° verantwoorde hulp- en dienstverlening : de hulp- en dienstverlening die gebruikersgericht wordt verleend en voldoet aan de vereisten van doeltreffendheid, doelmatigheid, continuïteit en maatschappelijke aanvaardbaarheid;

8° registratie : de gecoördineerde en systematische kwantitatieve en kwalitatieve gegevensverzameling;

9° programmatie : het instrument om een evenwichtig gespreid aanbod van hulp- en dienstverlening te bepalen op basis van objectieve gegevens, onder meer over de bevolking en maatschappelijke probleemdomeinen;

10° subsidie-enveloppe : de financiële enveloppe die een erkend centrum jaarlijks krijgt om op een kwalitatieve manier een omschreven takenpakket uit te voeren en een bepaald volume tewerkstelling te realiseren.

HOOFDSTUK II. - Missie, doelstellingen, taken en werkingsprincipes

Afdeling I. - Missie

Art. 3. Het algemeen welzijnswerk helpt de gebruikers zich persoonlijk en sociaal te ontplooien, hun individuele en sociale rechten uit te oefenen, zodat ze een menswaardig leven kunnen leiden.

Afdeling II. - Doelstellingen

Art. 4. Het algemeen welzijnswerk heeft tot doel :

1° de toegankelijkheid van de maatschappelijke basisvoorzieningen en de gespecialiseerde zorgvoorzieningen te bevorderen en hun bereikbaarheid effectief te helpen realiseren;

2° problemen inzake sociale integratie en bevredigend persoonlijk functioneren te voorkomen;

3° oplossingen aan te bieden voor de problemen van de gebruikers.

Afdeling III. - Taken

Onderafdeling I. - Centra voor teleonthaal

Art. 5. Elk centrum voor teleonthaal heeft tot taak :

1° op permanente basis hulpverlening, crisisopvang, informatie en advies te verstrekken via de telefoon of een ander...

Om verder te lezen

PROBEER HET GRATIS UIT