24 DECEMBER 2008. - Financiewet voor het begrotingsjaar 2009 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Onze Minister van Financiën en Onze Staatssecretaris voor Begroting zijn ermee belast in Onze naam bij de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp in te dienen waarvan de tekst volgt :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3°, van de Grondwet.

HOOFDSTUK II. - Voorlopige kredieten

Art. 2. § 1. Voorlopige kredieten, welke in mindering komen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009, worden geopend voor de maanden januari, februari en maart ter grootte van de bedragen vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel.

§ 2. De uitgaven ten laste van de variabele kredieten van de organieke fondsen worden voor de eerste drie maanden van het begrotingsjaar 2009 geraamd op de bedragen vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel.

§ 3. De aanrekeningen van de sectie 25 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu mogen gebeuren volgens de programmastructuur opgenomen in bij deze wet gevoegde tabel II.

Art. 3. § 1. Voor de eerste drie maanden van het begrotingsjaar 2009 worden vastleggingsmachtigingen verleend tot beloop van :

BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

- Belgisch Overlevingsfonds . . . . . 12.500.000 euro

LANDSVERDEDIGING

- Fonds voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit de vervreemding van overtollig geworden materieel, waren en munitie die deel uitmaken van het aan het beheer van de minister van Landsverdediging toevertrouwde patrimonium . . . . . 12.215.000 euro

- Fonds voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit de vervreemding van onroerende goederen die deel uitmaken van het aan het beheer van de minister van Landsverdediging toevertrouwde patrimonium . . . . . 13.448.000 euro

FEDREALE POLITIE EN GENTEGREERDE WERKING

- het organieke budgettaire fonds 17-4 bedoeld in artikel 11 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) . . . . . 1.394.000 euro

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDE- BESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

- Federaal Europees sociaal fonds -

Programmatie 2007-2013 . . . . . 2.047.000 euro

§ 2. In afwijking van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat mogen de volgende fondsen een debetpositie in vastleggingen en vereffeningen vertonen, welke de hierna vermelde bedragen niet mogen overschrijden :

- Fonds tot uitvoering van het correctiemechanisme ingesteld bij de overdracht van ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten en de meergemeente politiezones . . . . . 2.913.000 euro

- het organieke budgettaire fonds 17-4 bedoeld in artikel 11 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (in vereffeningen) . . . . . 1.394.000 euro

- Fonds betreffende de betaling van de voorschotten inzake de alimentatievorderingen : . . . . . 68.450.000 euro

- Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast . . . . . 5.000.000 euro

- Federaal Europees Sociaal Fonds - programmatie 2007-2013 (in vereffeningen) . . . . . 3.100.084 euro.

Art. 4. Facultatieve toelagen kunnen worden verleend op basis van de in de algemene uitgavenbegroting evenals van de aangepaste algemene uitgavenbegroting voor 2008 opgenomen speciale bepalingen.

Art. 5. § 1. In afwijking van artikel 19, derde lid, 2°, b, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, dekken de vereffeningskredieten de bedragen die tijdens het begrotingsjaar kunnen worden geordonnanceerd in uitvoering van de voorafgaandelijk vastgelegde verbintenissen.

§ 2. Deze afwijking is niet van toepassing op de secties 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 03 - FOD Budget en Beheerscontrole, 04 - FOD Personeel en Organisatie, 05 - FOD Informatie- en Communicatietechnologie en 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Art. 6. In afwijking van artikel 40 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, gebeurt de betaling van de geboortetoelagen en van de vergoedingen voor begrafeniskosten overeenkomstig de regelen bepaald in artikel 41, 1ste lid, van dezelfde wetten.

Art. 7. Ten behoeve van de bestellingen die worden gedaan via de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, mogen provisionele stortingen worden uitgevoerd ten bate van het speciaal Fonds opgericht bij deze overheidsdienst, door middel van ordonnanties van betaling door overschrijving in de schrifturen van de Thesaurie.

Art. 8. Machtiging wordt verleend provisies toe te staan aan advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Staat optreden.

Art. 9. § 1. De op 31 december 2008 nog beschikbare niet-gesplitste kredieten en kredieten voor schuldvorderingen van vorige jaren van het begrotingsjaar 2008 worden geannuleerd.

§ 2. De nog uitstaande vastleggingen op 31 december 2008 van de in paragraaf 1 bedoelde kredieten mogen worden vereffend ten laste van de overeenstemmende vereffeningskredieten voor het begrotingsjaar 2009.

§ 3. In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties met betrekking tot de bezoldigingen en allerhande toelagen « 11.00.03 - Vast en stagedoend statutair personeel » en « 11.00.04 - Ander dan statutair personeel » alsook de basisallocaties 12.00.48 en 12.21.48, binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen.

§ 4. In afwijking van het artikel 52, eerste lid, 1°, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, mogen de vastleggingskredieten van de basisallocaties 11.00.05 en 11.40.05 - Uitgaven voor sociaal dienstbetoon - en van de basisallocaties betreffende de werkings- en investeringsuitgaven met de economische codes 12 en 74, al of niet specifiek en al dan niet behorend tot een bestaansmiddelenprogramma, binnen éénzelfde sectie van de begroting onder en uitsluitend onder elkaar herverdeeld worden.

Deze afwijking is niet van toepassing op de basisallocaties voor de uitgaven van de beleidsorganen van de ministers en de staatssecretarissen, noch op de basisallocaties 12.00.48 en 12.21.48.

§ 5. In afwijking van paragraaf 4 mogen de erin bedoelde basisallocaties binnen éénzelfde sectie van de begroting eveneens naar de basisallocaties 21.00.01 en 21.40.01 worden herverdeeld.

Art. 10. In afwijking van artikel 48, derde lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit va,n de federale staat, kunnen toelagen worden toegekend in toepassing van artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en ten laste van het Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel.

Art. 11. § 1.De bijzondere bepalingen van de wet van 1 juni 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 en van de wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008, mogen mutatis mutandis worden toegepast voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT