24 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de terugbetaling van kosten voor dienstreizen met een eigen wagen (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÈs, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair ComitÈ voor de erkende controleorganismen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2006, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de erkende controleorganismen, betreffende de terugbetaling van kosten voor dienstreizen met een eigen wagen.

Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 september 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P. VANVELTHOVEN

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair ComitÈ voor de erkende controleorganismen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2006

Terugbetaling van kosten voor dienstreizen met een eigen wagen (Overeenkomst geregistreerd op 27 april 2006 onder het nummer 79574/CO/219)

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair ComitÈ voor de erkende controleorganismen.

Art. 2. Voorwerp

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van artikel 18 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 9 december 2005.

Art. 3. Principe

De bedienden die voor hun dienstreizen gebruik maken van een wagen die hen toebehoort, hebben recht, tot goedmaking van al de kosten die uit het gebruik van dat voertuig voortspruiten, op een kilometervergoeding vastgesteld volgens de tabel opgenomen in artikel 4.

De vergoeding wordt brekend volgens het belastbaar vermogen van het voertuig tot een maximum van 7 PK.

Wanneer het belastbaar vermogen van het voertuig kleiner is dan dit maximum wordt het bedrag van de kilometervergoeding bepaald door het werkelijk belastbaar vermogen.

Art. 4. Basistabel

Het bedrag van de kilometervergoeding wordt berekend volgens onderstaande tabel :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

De bedragen in kolom (1) worden toegekend voor de eerste 12 000 kilometer per jaar. De in kolom (2)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT