19 JULI 2002. - Bijzonder decreet houdende de controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit bijzonder decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2. In dit bijzonder decreet wordt verstaan onder :

  1. een mededeling van de voorzitter van het Vlaams Parlement : elke voor het publiek bestemde mededeling, boodschap, voorlichtings- of sensibiliseringscampagne of elk ander communicatie-initiatief, ongeacht de gebruikte kanalen of media, van de voorzitter van het Vlaams Parlement die verwijzingen naar zijn naam, zijn afbeelding of zijn titulatuur bevat;

  2. een politieke partij : de vereniging van natuurlijke personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die aan de door de Grondwet en de wet bepaalde verkiezingen deelneemt, die overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de verkiezingen van het Vlaams Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Waals Parlement, de Raad van de Duitstalige Gemeenschap of de Brusselse Hoofdstedelijke Raad kandidaten voorstelt en die, binnen de grenzen van de Grondwet, de wet, het decreet en de ordonnantie, die volkswil beoogt te beïnvloeden op de wijze bepaald in haar statuten of haar programma.

De in dit bijzonder decreet vermelde termijnen worden opgeschort tijdens de parlementaire recesperiode vastgesteld door het Vlaams Parlement en wanneer de zitting van het Vlaams Parlement gesloten is.

Art. 3. De Controlecommissie voor regeringsmededelingen, opgericht bij decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de regeringsmededelingen, hierna Controlecommissie te noemen, is bevoegd om, op verzoek van de voorzitter van het Vlaams Parlement, na klacht of ambtshalve te controleren of een mededeling van de voorzitter van het Vlaams Parlement niet geheel of ten dele tot doel heeft het imago van de voorzitter of van een politieke partij of van één van haar geledingen, te beïnvloeden.

De Controlecommissie wordt samengesteld op de wijze, bepaald in het Reglement van het Vlaams Parlement.

Art. 4. Indien de voorzitter van het Vlaams Parlement een mededeling wil verspreiden, kan hij door het indienen van een synthesenota de Controlecommissie vooraf om een advies verzoeken. De synthesenota geeft de aanleiding en de inhoud van de mededeling weer, en de wijze waarop de voorzitter van het Vlaams Parlement erin vermeld wordt.

Het verzoek tot advies wordt gericht aan de voorzitter van de Controlecommissie, die het onverwijld aan de Controlecommissie voorlegt.

De Controlecommissie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT