12 JULI 2007. - Collegebesluit nr. 07/270 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2007. - Uittreksel

Het College,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 7 van de verordening nr. 06/04 van 15 december 2006 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2007, worden de kredieten voorzien op de artikelen met economische natuur 11 als volgt herverdeeld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2. Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 9 van de verordening nr. 06/04 van 15 december 2006 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2007 wordt conform de bepalingen van het decreet met betrekking tot het stedenfonds een overdracht van kredieten tussen de volgende artikels doorgevoerd

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3. Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT