14 DECEMBER 2006. - Collegebesluit nr. 06/517 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting voor het dienstjaar 2006. - Uittreksel

Het College,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 3 van de verordening nr. 05/06 van 23 december 2005 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2006 worden binnen volgende hoofdartikelen de kredieten herverdeeld over de aangegeven subsartikelen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2. Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 4 van de verordening nr. 05/06 van 23 december 2005 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2006 worden kredieten voorzien op de artikelen met economische natuur 72 als volgt herverdeeld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3. Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de artikelen 3 en 12 van de verordening nr. 05/06 van 23 december 2005 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2006 worden kredieten voorzien op de artikelen met economische natuur 11 en van hoofdartikel 309/000-73 als volgt herverdeeld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT