16 JULI 2009. - Collegebesluit nr. 09/318 houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Het College,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Overwegende dat de bevoegdheidsbepaling moet doorgevoerd worden in het belang van de normale werking van de instelling en van de aan het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie toevertrouwde bevoegdheden;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit verdeelt de bevoegdheden binnen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met het oog op de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen.

Art. 2. Collegelid Jean-Luc Vanraes is bevoegd voor :

- onderwijs, zoals vermeld in artikel 127, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde grondwet, met inbegrip van de post- en parascolaire vorming zoals vermeld in artikel 4, 12°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, hierna de bijzondere wet genoemd;

- beroepsopleiding, zoals vermeld in artikel 4, 16°, van de bijzondere wet;

- financiën en begroting.

Uit hoofde van de hem toegewezen bevoegdheden draagt hij de titel Collegelid bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting.

Art. 3. Collegelid Brigitte Grouwels is bevoegd voor :

- het gezondheidsbeleid, zoals vermeld in artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet;

- de bijstand aan personen, zoals vermeld in artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet;

- het mediabeleid, zoals vermeld in artikel 4, 6° en 6°bis van de bijzondere wet;

- het beheer van het onroerend patrimonium en facility.

Uit hoofde van de haar toegewezen bevoegdheden draagt zij de titel Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium.

Art. 4. Collegelid Bruno De Lille is bevoegd voor :

- culturele aangelegenheden, zoals vermeld in artikel 4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT