18 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen door de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 21;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op de artikelen 1, 3, § 1, 10°, en 14;

Gelet op het advies van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op het protocol van 18 maart 2002 waarin de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het comité van sector XX zijn vermeld;

Gelet op het advies van de afgevaardigde van de Minister van Financiën, gegeven op 16 maart 1998;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 11 mei 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 20 maart 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de betrokken personeelsleden zonder verwijl op de hoogte dienen gesteld te worden van de wijzigingen aangebracht inzake de toekenning van de vergoeding voor bureaukosten;

Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen die de functie van eerstaanwezend sociaal controleur en sociaal controleur vervullen en die, wegens hun functie, genoodzaakt zijn in hun woning publiek te ontvangen, wordt een vergoeding voor bureaukosten ten bedrage van 900 EUR per jaar toegekend.

Art. 2. De in artikel 1 van dit besluit bepaalde vergoeding voor bureaukosten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT