Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de dienstencheques., de 27 février 2003

HOOFDSTUK I. - Definities.

Artikel 1. Voor de toepassing van onderhavig besluit, dient te worden verstaan onder :

 1. de wet : de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van de buurtdiensten en -banen;

 2. het koninklijk besluit : het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques;

 3. de BGDA : de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, bedoeld in de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

 4. de erkende onderneming : elke fysieke of morele persoon waarvan de activiteit of het voorwerp tenminste gedeeltelijk bestaat uit de levering van buurtwerken of -diensten en die erkend werd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest krachtens artikel 6, § 1, VI, 1°, en IX, 1° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, die de buurtwerken of -diensten levert bedoeld in artikel 2, 1ste alinea, 6°, van de wet;

 5. de tussenkomst : de tussenkomst van de BGDA in de kostprijs van de dienstencheques;

 6. de RVA : de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bedoeld in artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

 7. ESRBG : de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bedoeld in de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 8. het Ministerie : het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 9. de Minister : de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor werkgelegenheid.

  HOOFDSTUK II. - Erkenning van de bedrijven.

  Sectie 1. - Algemene voorwaarden.

  Art. 2. Om erkend te worden, moet de onderneming aan de volgende voorwaarden beantwoorden :

 10. op het ogenblik van haar aanvraag, geen achterstallige belastingen verschuldigd zijn, noch achterstallige bijdragen te innen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of door of voor rekening van een fonds voor bestaanszekerheid. De bedragen waarvoor een aflossingsplan werd opgesteld dat naar behoren wordt nageleefd, worden niet als achterstallen beschouwd;

 11. niet in staat van faillissement verkeren, noch in bewezen staat van insolvabiliteit, noch het voorwerp uitmaken van een procedure van faillissementsverklaring en evenmin een gerechtelijk akkoord gevraagd of gekregen hebben;

 12. de bestuurders, de zaakvoerders, de lasthebbers of andere personen die gemachtigd zijn de onderneming te verbinden, mogen geen personen zijn die het verbod hebben gekregen om dit type functies uit te oefenen, krachtens het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;

 13. de bestuurders, de zaakvoerders, de lasthebbers of andere personen die gemachtigd zijn de onderneming te verbinden, mogen geen personen zijn die gedurende de periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag tot erkenning aansprakelijk gesteld zijn voor de verbintenissen of de schulden van een gefailleerde vennootschap met toepassing van de artikelen 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, en 530 van het Wetboek van vennootschappen;

 14. de bestuurders, de zaakvoerders, de lasthebbers of andere personen die gemachtigd zijn de onderneming te verbinden, mogen geen personen zijn die hun sociale en/of fiscale verplichtingen niet zijn nagekomen;

 15. de bestuurders, de zaakvoerders, de lasthebbers of andere personen die gemachtigd zijn de onderneming te verbinden, mogen geen personen zijn die ontzet zijn uit hun burgerlijke en politieke rechten;

 16. zijn maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben.

  De onderneming waarvan de maatschappelijke zetel niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gelegen, moet de voorafgaande toestemming van de Minister aanvragen om door haar werknemers buurtwerken of -diensten te laten uitvoeren gefinancierd door dienstencheques ten voordele van inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gelijkgesteld met een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT