3 MEI 2002. - Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Burgerluchtvaart

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het besluit van de Regent van 12 maart 1948, betreffende het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeids-tentoonstellingen;

Gelet op het besluit van de Regent van 12 november 1948, houdende nadere omschrijving van de officiële modellen der erekentekens van de Arbeid;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 1954, houdende goedkeuring der statuten van de Instelling van openbaar nut genoemd "Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, Albert I - Nationale Arbeidstentoonstellingen";

Gelet op het advies van het bevoegd Nationaal Organiserend Comité, gegeven op 17 september 2001;

Gelet op het advies van de Commissaris-generaal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, gegeven op 28 februari 2002;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid en van Onze Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België wordt, wegens hun sociale activiteiten op het professionele vlak, toegekend aan de hieronder vermelde personen, die reeds titularis zijn van het zilveren en het bronzen erekenteken :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2. Het zilveren erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België wordt toegekend aan de hieronder vermelde personen, die sedert ten minste vijf jaar titularis zijn van het bronzen erekenteken en het bewijs hebben geleverd een verruimde beroepsbekwaamheid te hebben verworven :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3. De titel van Laureaat van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT