Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 1994, van de breuk beoogd in artikel 127, § 2, 3°, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen., de 25 octobre 1994

Artikel 1. De breuk beoogd in artikel 127, 2, 3, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen wordt, voor het jaar 1994, vastgesteld op 9,7971/16,36.

Art. 2. Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 oktober 1994.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Pensioenen,

M. COLLA

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, inzonderheid op artikel 127, 2, 3;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecordineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, gewijzigd bij de wetten van 9...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT