Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp ertoe gemachtigd wordt 81 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften., de 13 février 2003

Artikel 1. De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp wordt ertoe gemachtigd 81 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke taken.

Art. 2. Deze 81 personeelsleden worden verdeeld als volgt :

personeel van niveau A : 2

personeel van niveau B : 8

personeel van niveau C : 34

personeel van niveau D : 24

personeel van niveau E : 13

Bij gebrek aan voldoende kandidaten voor de betrekkingen van niveau C is het toegelaten personeelsleden van niveau D aan te werven om deze functies in te vullen.

Art. 3. Het in dienst nemen of houden van de contractuele personeelsleden bedoeld bij de artikelen 1 en 2 van dit besluit blijft beperkt tot 31 december 2003.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Art. 5. De Minister belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 februari 2003.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

F.-X. de DONNEA

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,

J. CHABERT.

Aanhef

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT