20 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van de adjunct-directeur-generaal binnen het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

De Minister van Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie,

Gelet op de programmawet van 19 juli 2001 voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op de artikelen 60, 63 en 64;

Gelet op het koninklijk beslut van 22 oktober 2001 houdende diverse bepalingen betreffende het personeel van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, gewijzigd bij het besluit van 5 november 2002,

Besluit :

Enig artikel. In toepassing van artikel 3, alinea 3, van het koninklijk besluit van 22 oktober 2001...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT