Bijzondere ordonnantie tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de gewestelijke ministers en staatssecretarissen, de 20 juillet 2022

Artikel 1. Deze bijzondere ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 123, § 2, van de Grondwet en in artikel 41, § 8, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.

Art. 2. In artikel 41, § 1, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen wordt tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt:

"De voordracht van de gewestelijke staatssecretarissen door de Regering moet zo geschieden dat, per taalgroep, het geheel van de gewestelijke ministers en staatssecretarissen hoogstens twee derden van de personen van hetzelfde geslacht telt.".

Art. 3. De bepalingen van deze bijzondere ordonnantie treden in werking bij de installatie van de regering na de volledige vernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Handtekening

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 juli 2022.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT