24 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005 betreffende de lonen, premies, diverse vergoedingen en indexering (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÈs, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair ComitÈ voor de bewakings- en/of toezichtdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2006, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005 betreffende de lonen, premies, diverse vergoedingen en indexering.

Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 september 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P. VANVELTHOVEN

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair ComitÈ voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2006

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005 betreffende de lonen, premies, diverse vergoedingen en indexering (Overeenkomst geregistreerd op 4 april 2006 onder het nummer 79289/CO/317)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair ComitÈ voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Onder "werknemer" wordt verstaan : zowel de mannelijke als de vrouwelijke arbeider of bediende.

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen

Art. 2. Overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 87 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 25 januari 2006 worden de indexcijfers, vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, premies, diverse vergoedingen en indexering, naar de nieuwe basis 2004 = 100 omgerekend.

De ßß 2 en 3 van artikel 8 van diezelfde collectieve arbeidsovereenkomst worden bijgevolg...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT