Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot..., de 26 mai 2002

Artikel 1. § 1. In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, worden de woorden " bedoeld in artikel 3, § 1, zesde lid " vervangen door de woorden " bedoeld in artikel 3, § 1, vijfde lid ".

§ 2. Artikel 1, tweede lid van hetzelfde besluit, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" De reders worden vrijgesteld van de betaling van de werkgeversbijdragen, zoals bedoeld in het eerste lid, aan de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, onder de voorwaarden bepaald in artikel 2.

Onder dezelfde voorwaarden, wordt de reder toegelaten de zeeliedenbijdragen, berekend op basis van een maandloon van 1/12e van het bedrag bedoeld in artikel 7, derde lid van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust en overlevingspensioen voor werknemers, van toepassing gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan het lopende jaar, te betalen aan de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, en het bedrag dat overeenstemt met de persoonlijke bijdragen berekend op het verschil tussen dit begrensd loon en het maandelijks loon te behouden. "

Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 2. § 1. In uitvoering van artikel 3, § 1, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, waarborgen de reders minimaal 60 arbeidsplaatsen voor de in de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij ingeschreven zeelieden en shoregangers en 256 arbeidsplaatsen voor de in de Pool van Zeelieden ter Koopvaardij ingeschreven officieren.

§ 2. Onder arbeidsplaats wordt verstaan een vacante plaats gedurende 365 dagen per jaar voor een varend koopvaardijpersoneelslid. Dit betekent 60 x 1,7 = 102 tewerkstellingen voor zeelieden en shoregangers en 256 x 1,7 = 435 tewerkstellingen voor officieren.

§ 3. Bij de evaluatie van de naleving van de tewerkstellingsnorm, bedoeld in §§ 1 en 2, wordt geen rekening gehouden met de varende werknemers, bedoeld in artikel 2quater van de voornoemde besluitwet van 7 februari 1945.

§ 4. Het Paritair Comité van de Koopvaardij onderzoekt per trimester of voldaan is aan de bovenvermelde tewerkstellingsnorm. Binnen een termijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT