30 NOVEMBER 2009. - Protocolakkoord tot samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Overwegende het opstarten van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker op basis van het protocolakkoord van 25 november 2000 tot samenwerking tussen de Federale Overheid en de gemeenschappen inzake mammografische borstkankerscreening gewijzigd bij het aanhangsel van 30 mei 2001 en van 2 maart 2009;

Overwegende het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 mei 2002;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 februari 2003;

Overwegende het protocolakkoord van 6 mei 2002 tot samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap inzake mammografische borstkankerscreening,

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap maken volgende afspraken rond de organisatie van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad :

Artikel 1. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zijn twee centra voor borstkankeropsporing aanwezig :

 1. de dienst Kankerpreventie van het UZ Brussel, erkend door de Vlaamse Gemeenschap;

 2. de VZW Brussels Coördinatie Centrum voor Borstkankeropsporing, verder Brumammo te noemen, erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

  Art. 2. De statuten van Brumammo werden goedgekeurd door elk van de ondertekenende partijen. Ze worden aan dit protocolakkoord bij gevoegd.

  Zijn minstens leden van Brumammo :

 3. centrum voor borstkankeropsporing dienst Kankerpreventie van het UZ Brussel;

 4. een lid door de UCL benoemd;

 5. een lid door de ULB benoemd;

 6. twee vertegenwoordigers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

  Art. 3. Om het centrum voor borstkankeropsporing te bepalen dat instaat voor de tweede lezing van screeningsmammografieën, genomen in en een eerste keer gelezen door mammografische eenheden gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is volgende regeling van toepassing :

 7. De tweede lezing gebeurt door het centrum voor borstkankeropsporing, dienst Kankerpreventie, van het UZ Brussel voor de vrouwen woonachtig in het Vlaams Gewest die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT