23 MEI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 173 van 31 mei 2006, 2e editie, moet op pagina 28208 in artikel 11, meerbepaald bij de bepaling die artikel 75ter, 4°, 1e lid invoegt, in de Franse tekst de eerste zin worden aangevuld met de woorden « jusqu'au moment où son niveau d'activité est plus bas que le niveau d'activité repris à l'annexe IA. » en in de tweede zin, moeten de woorden « Cette fiche comporte les éléments repris à l'annexe IA et est établie par le fabricant et le fournisseur, » gelezen worden als « Cette fiche comporte les éléments repris à l'annexe VII et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT