Goedkeuring bestendige deputatie gemeentelijke stedenbouwkundige verordening HALLE. - Het college van burgemeester en schepenen van de stad Halle brengt, overeenkomstig artikel 55, § 2, van het decre

Goedkeuring bestendige deputatie gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

HALLE. - Het college van burgemeester en schepenen van de stad Halle brengt, overeenkomstig artikel 55, ß 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het plaatsen van houten tuinafsluitingen te Halle werd vastgesteld door de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT