29 JUNI 2009. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bestek betreffende de prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de nationale rekeningen

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 110,

Besluit :

Artikel 1. Het bestek betreffende de prijsobservatie en -analyse, opgemaakt door de Raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen op 27 maart 2009, gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 juni 2009.

 1. VAN QUICKENBORNE

  Bijlage

  Bestek betreffende de prijsobservatie en -analyse opgesteld ter uitvoering van artikel 110 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.

  Dit bestek heeft tot doel het bepalen van de vorm, de inhoud, de kalender en de voorwaarden voor verspreiding van de informatie ingewonnen op het vlak van de prijsobservatie en -analyse, zoals bepaald in artikel 108, i), van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (hierna « de wet »).

 2. Vorm en inhoud van de informatie ingewonnen op het vlak van de prijsobservatie en -analyse :

  Op basis van uitsluitend de prijsobservatie en -analyse, bedoeld in het artikel 108, i), van de wet :

  -worden er drie kwartaalverslagen opgemaakt;

  - wordt er een jaarverslag opgesteld;

  - kunnen de ministers bevoegd voor Economie, voor Consumentenzaken en voor K.M.O.'s en Zelfstandigen punctuele analyses vragen;

  - neemt het Instituut voor de nationale rekeningen het initiatief voor thematische verslagen.

  1. Kwartaalverslagen :

   Die verslagen dienen voor :

   - het beschrijven van de recente ontwikkelingen in verband met de consumptieprijzen;

   - in voorkomend geval, het aanduiden van de waarschijnlijke oorzaken van de prijsschommelingen die bijzondere aandacht trekken.

  2. Jaarverslag :

   Dit verslag beoogt de meer gedetailleerde analyse van de evolutie der prijzen in de loop van het voorbije jaar en de studie van de waarschijnlijke oorzaken van de prijsschommelingen die bijzondere aandacht trekken.

   Analyses over de transmissie van de prijzen tussen de betrokken sectoren zullen bijzonder worden belicht. In dit kader zullen er studies worden uitgevoerd over de structuur van de eindprijzen, namelijk de verschillende bestanddelen ervan (productieprijzen en andere). Er zal worden gekozen voor een micro-economische aanpak.

   Een vergelijking van de prijsbewegingen in België met die in het buitenland wordt opgenomen in het jaarverslag.

  3. Punctuele analyses :

   De Minister bevoegd voor Economie, de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT