Besluit van de Waalse Regering betreffende de steun voor de biologische landbouw, de 24 mai 2023

HOOFDSTUK 1. - Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder :

 1. Administratie: de Administratie bedoeld in artikel D.3, 3° van het Waalse Landbouwwetboek ;

 2. landbouwactiviteiten: de landbouwactiviteiten in de zin van artikel 2, § 1, lid 1, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023

 3. landbouwers: landbouwers in de zin van artikel D.3, 4°, van het Waals Landbouwwetboek;

 4. besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023: het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 betreffende de gemeenschappelijke begrippen voor de interventies en steunmaatregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de conditionaliteit;

 5. akkerranden: de akkerranden in de zin van artikel 2, § 1, lid 1, 10°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023;

 6. omschakeling: de omschakeling in de zin van artikel 3, 6), van Verordening (EU) nr. 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad;

 7. steunaanvraag: de steunaanvraag in de zin van artikel 2, § 1, lid 1, 16°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023;

 8. betalingsaanvraag: de betalingsaanvraag in de zin van artikel 2, § 1, lid 1, 17°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023;

 9. ecoregelingen: de ecoregelingen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 betreffende de ecoregelingen;

 10. verbintenis: de verbintenis van een landbouwer om biologische landbouwpraktijken en -methoden toe te passen;

 11. verzamelaanvraagformulier : het formulier bedoeld in artikel D.30 van het Waalse Landbouwwetboek;

 12. basislijn: de gezamenlijke relevante verbintenissen als bedoeld in artikel 70, § 3, a) tot c), van Verordening (EU) nr. 2021/2115 van 2 december 2021;

 13. betaalorgaan: het betaalorgaan in de zin van artikel D.3, 25°, van het Waals Landbouwwetboek;

 14. controleorganen: de controleorganen in de zin van artikel 3, 56) van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad, en van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 inzake de productiemethode en etikettering van biologische producten;

 15. praktijken en methodes uit de biologische landbouw: de productiepraktijken en -methodes die worden gebruikt in het kader van een landbouwactiviteit, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad, en van het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2022 inzake de biologische productie en etikettering van biologische producten en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 inzake de productiemethode en etikettering van biologische producten;

 16. Verordening (EU) 2021/2115 van 2 december 2021: Verordening (EU) nr. 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013;

 17. Sanitel: het gegevensbestand in de zin van artikel 2, § 1, lid 1, 39°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023;

 18. landbouwarealen: de landbouwarealen in de zin van artikel 2, § 1, lid 1, 44°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023

 19. ecologische compensatiearealen: landbouwarealen waar een specifieke beperking geldt en waarvoor een landbouwer financiële steun ontvangt op basis van een overeenkomst met een private derde;

 20. beslagen: de beslagen in de zin van artikel 2, § 2, 12°, van het koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels;

 21. GVE: de grootvee-eenheid in de zin van artikel 2, § 1, lid 1, 48°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023;

 22. productie-eenheden: de productie-eenheden in de zin van artikel 3, 35° van het Waalse Landbouwwetboek.

  HOOFDSTUK 2. - Algemene bepalingen

  Art. 2. Krachtens artikel 70 van Verordening (EU) nr. 2021/2115 van 2 december 2021 wordt jaarlijks steun voor de biologische landbouw toegekend onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden.

  Art. 3. De steun voor biologische landbouw omvat:

 23. een steun voor de instandhouding;

 24. een steun voor de omschakeling

 25. een aanvullende steun voor kwetsbare gebieden.

  HOOFDSTUK 3. - Verbintenissen

  Onderafdeling 1ère. - Naleving van de eisen

  Art. 4. Om voor steun voor de biologische landbouw in aanmerking te komen, moet de landbouwer niet alleen voldoen aan de relevante eisen van de basislijn, maar ook aan de praktijken en methoden van de biologische landbouw.

  Art. 5. Om van de steun voor de biologische landbouw te kunnen genieten, moet de landbouwer de administratie uiterlijk op 31 december van het jaar dat aan het eerste jaar van de verbintenis voorafgaat, in kennis hebben gesteld van zijn biologische productieactiviteit, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2022 inzake de biologische productie en etikettering van biologische producten en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 inzake de productiemethode en etikettering van biologische...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT