Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en op de elektriciteitsmarkt en het besluit van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie voor energie, de 15 décembre 2022

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015, wordt vervangen als volgt:

"Artikel 1. "Richtlijn 2012/27/EU van het Waals Parlement en van de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, houdende wijziging van de Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG, alsook Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU worden bij dit besluit gedeeltelijk omgezet.".

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. er wordt een 1° /1 ingevoegd, luidend als volgt: "1° /1 "het koninklijk besluit inzake facturen": het koninklijk besluit van 9 december 2021 tot bepaling van de minimumvereisten waaraan de facturen en factureringsinformatie voor gas en elektriciteit moeten voldoen

 2. 2°, opgeheven bij besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015, wordt hersteld als volgt: "2° "de sociale leverancier" : de distributienetbeheerder die elektriciteit levert aan de beschermde afnemer overeenkomstig artikel 33bis van het decreet;";

 3. in 5° worden de woorden "en duurzame ontwikkeling" opgeheven;

 4. punt 7° wordt opgeheven;

 5. in 12°, thans 11°, worden de woorden "3 maart 2011" vervangen door de woorden "27 mei 2021";

 6. 14°, nu 13°, wordt vervangen door "fuel mix of energiemix": het aandeel van elke energiebron in het totaal van de door de leverancier in het voorgaande jaar gebruikte energiebronnen;

 7. er wordt een 14° ingevoegd, luidend als volgt: "Restenergiemix of Residual mix": de totale jaarlijkse energiemix van het Waals Gewest, met uitzondering van het aandeel dat onder de geschrapte garanties van oorsprong valt

  Art. 3. In artikel 2bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007, worden de woorden ", § 2" opgeheven.

  Art. 4. Artikel 3, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, wordt aangevuld met de woorden "en de activering van de voorafbetalingsfunctie, met of zonder gewaarborgde minimale levering.".

  Art. 5. Artikel 3bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008, waarvan de huidige tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2 en een paragraaf 3, die als volgt zijn geformuleerd:

  " § 2. De leverancier specificeert op zijn website de te volgen procedure in geval van verhuizing, de kanalen waarlangs de afnemer zijn meterstand kan doorgeven, de termijn waarbinnen deze aan de leverancier moet worden doorgegeven en de termijn waarbinnen de afnemer de datum van zijn verhuizing moet doorgeven. Tevens stelt hij op haar website het verhuizingsformulier beschikbaar dat de CWaPE, na overleg met de andere regionale regulatoren, heeft opgesteld, of een internetlink naar dit document.

  § 3. indien de afnemer bij de kennisgeving van zijn verhuizing binnen de in paragraaf 2 bedoelde termijn niet alle informatie verstrekt die nodig is om de energie terug te nemen, herinnert de leverancier hem met alle middelen die hij geschikt acht aan het nut van het invullen van het door de CWaPE na overleg met de andere gewestelijke regulatoren opgestelde verhuizingsformulier en brengt hij hem op de hoogte van de pagina op zijn website waar dat formulier te vinden is. ". Indien de leverancier de indexen telefonisch ontvangt, stuurt hij de afnemer binnen zeven dagen na ontvangst van de index een schriftelijke bevestiging per SMS of e-mail of per post of via een andere duurzame drager.

  Art. 6. In artikel 4 van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 8. In paragraaf 1, onder d), worden de woorden ", met inbegrip van producten of diensten die met de geleverde diensten zijn gebundeld," ingevoegd tussen de woorden "de verstrekte diensten" en "alsook";

 9. paragraaf 1, g), wordt vervangen als volgt: "de nauwkeurige omschrijving van het product of de producten waarop de overeenkomst betrekking heeft, met inbegrip van de hoeveelheid verkochte of te koop gestelde elektriciteit bestaande uit een gegarandeerd percentage elektriciteit opgewekt uit bepaalde primaire energiebronnen;";

 10. paragraaf 1, o) wordt vervangen als volgt: "de contactgegevens, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en het website-adres van de Gewestelijke Bemiddelingsdienst inzake energie van de CWaPE die verantwoordelijk is voor het verstrekken van een lijst van erkende sociale diensten, verenigingen van eindverbruikers, energieagentschappen of soortgelijke instanties waar informatie kan worden verkregen over consumentenrechten, energie-efficiëntiemaatregelen, vergelijkende eindgebruikersprofielen en objectieve technische specificaties van energieverbruikende apparatuur;" ;

 11. in paragraaf 1,p), wordt het woord "regularisatiefactuur" vervangen door het woord "afrekeningsfactuur";

 12. in paragraaf 1, wordt q) vervangen als volgt: "q) een verwijzing, in het geval van een vrijwillige overeenkomst tot voorafbetaling overeenkomstig artikel 16 bis, naar de mogelijkheid de voorafbetaling op verzoek te beëindigen indien de afnemer de leverancier op het tijdstip van activering niets verschuldigd is.";

 13. in paragraaf 6, wordt het woord "eindafnemer" vervangen door het woord "residentiële afnemer".

  Art. 7. In artikel 6 van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 14. de huidige tekst van lid 1 vormt paragraaf 1, eerste lid;

 15. de huidige tekst van lid 2 vormt paragraaf 1, tweede lid;

 16. de huidige tekst van lid 3 vormt paragraaf 2;

 17. in lid 3, thans paragraaf 2, wordt de zin "Het bestaan van een openstaande schuld ten belope van drie maanden voorschotfactuur aan de elektriciteitsleverancier en van ten minste 100 euro aan deze leverancier wordt erkend als een uitzonderlijk risico" ingevoegd tussen de woorden "buitengewone risico's vertoont." en "Het feit om een beschermde afnemer te zijn of geweest te zijn";

 18. in paragraaf 3, thans paragraaf 2, worden de woorden "of de voorafbetalingsfunctie" ingevoegd tussen de woorden "van een budgetmeter" en "mag in geen geval aanleiding geven tot";

 19. in het derde lid, thans paragraaf 2, worden de woorden ", of in geval van niet-activering van de voorafbetalingsfunctie" toegevoegd na de woorden "van een budgetmeter";

 20. in lid 3, thans paragraaf 2, worden de woorden "en een bedrag van € 200" toegevoegd na "Het door de leverancier gevraagde bedrag mag niet meer bedragen dan drie maanden gemiddeld verbruik per jaar dat overeenstemt met de afnemerscategorie waartoe de betrokken residentiële afnemer behoort";

 21. de huidige tekst van lid 4 vormt paragraaf 3;

 22. in het vierde lid, thans paragraaf 3, worden de woorden "andere waarborgen" vervangen door de woorden "andere waarborg,";

 23. de huidige tekst van lid 5 vormt paragraaf 4;

  Art. 8. In artikel 7 van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 24. in paragraaf 1, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. ab initio wordt de zin "De facturen die betrekking hebben op periodieke voorschotten vermelden minstens de volgende gegevens:" vervangen door de volgende tekst: "De facturen die betrekking hebben op periodieke voorschotten die aan residentiële afnemers en kleine en middelgrote ondernemingen worden toegezonden, bevatten, naast de gegevens bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit inzake facturen, de volgende gegevens:";

  2. de punten 1°, 2° en 4° worden opgeheven;

  3. de huidige tekst van punt 3° zal punt 1° vormen;

  4. in punt 5°, dat het tweede lid is geworden, wordt het woord "aangeleverd" vervangen door "bevoorraad";

  5. de huidige tekst van punt 6° zal punt 3° vormen;

  6. in de punt 7°, dat punt 4° is geworden, worden de woorden "de contactmiddelen (telefoon, elektronisch adres, fax,...)" vervangen door de woorden "de contactgegevens, namelijk adres, telefoonnummer, e-mail en website" en worden de woorden "en leverancierbeheer" toegevoegd tussen de woorden "klantenbeheer" en "alsook";

  7. de huidige tekst van punt 8° vormt punt 5° ;

  8. de huidige tekst van punt 9° vormt punt 6° ;

  9. de huidige tekst van punt 10° vormt punt 7° ;

  10. er wordt een punt 8° toegevoegd, luidend als volgt:

  "8° het internetadres van de digitale ruimte waar de afnemer, met uitzondering van beschermde afnemers die door de sociale leverancier worden bevoorraad of afnemers die overeenkomstig het decreet tijdelijk door de netbeheerder worden bevoorraad, meer informatie kan vinden over zijn contract en zijn factuur, alsook een vermelding dat de afnemer de papieren versie van deze informatie gratis kan aanvragen bij zijn leverancier;" ;

 25. in paragraaf 1, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de woorden "De in het eerste lid 1, 7° " worden vervangen door de woorden "De in het eerste lid, 4° ";

  2. het woord "vijftien" wordt vervangen door het woord "tien";

 26. in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord " residentiële " opgeheven en wordt het woord " regularisatiefactuur" vervangen door het woord " afrekeningsfactuur";

 27. in paragraaf 2 wordt tussen de leden 2 en 3, een lid toegevoegd, luidend als volgt:

  "Voor afnemers met een actieve budgetmeter of een meter waarbij de voorafbetalingsfunctie is geactiveerd, vermeldt de leverancier in een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT