Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten, de 25 mai 2022

Artikel 1. In artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2018, wordt punt 2° vervangen als volgt:

"2° de Waalse wettelijke Metrologie: de Directie of de cel van de Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur belast met de wettelijke metrologie en de uitvoering van de metrologische prestaties. ".

Art. 2. In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in punt a) worden de woorden "of in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland" ingevoegd tussen de woorden "of in Zwitserland" en het woord ", of";

 2. in punt b) worden de woorden "of in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland" ingevoegd tussen de woorden "of in Zwitserland" en de woorden "gevestigd is, voor zover".

  Art. 3. Artikel 10 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2018, wordt vervangen als volgt:

  "Art. 10. § 1. De toestellen zijn onderworpen aan eerste ijk, herijk en technische controle waarvan de proeven overeenkomstig het modelgoedkeuringsdossier worden uitgevoerd door een daartoe erkend organisme of door de Waalse wettelijke Metrologie.

  § 2. Om erkend te worden moeten de keuringsinstellingen:

 3. op basis van de Europese normen EN 17025 en EN ISO/IEC 17020, geaccrediteerd worden als keuringsinstellingen van type A door een accreditatieorganisme overeenkomstig de eisen EN 17020, type A, binnen het Belgische accreditatiesysteem of volgens een gelijkwaardige accreditatie in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een EVA-land dat partij is bij de Europese Economische Ruimte of in Turkije of in Zwitserland of in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

 4. zorgen voor de naleving van de eisen bepaald onder titel IIbis van het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meettoestellen, en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meettoestellen.

  § 3. De keuringsinstelling of de Waalse Wettelijke Metrologie kan proefverslagen gebruiken en interpreteren die zijn opgesteld door:

 5. een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT