Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 122 van het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering en tot wijziging van bijlage 9 bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering, de 17 juin 2022

Artikel 1. Artikel 122 van het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering heeft uitwerking op 24 februari 2022.

Art. 2. In bijlage 9 bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. onder de titel "Referentiële handleiding voor het oriënteringsonderzoek (GREO)", wordt een lid ingevoegd tussen lid 3 en lid 4, dat luidt als volgt :

  "De handleiding bevat specifieke bepalingen voor het onderzoek van dieseltanks voor verwarmingsdoeleinden en de uitrusting daarvan.";

 2. onder de titel "Referentiële handleiding voor het kenmerkenonderzoek (GREC)", wordt een lid ingevoegd tussen lid 5 en lid 6, dat luidt als volg :

  "De handleiding bevat specifieke bepalingen voor het kenmerken van verontreiniging door koolwaterstoffen uit dieselbrandstoftanks voor verwarmingsdoeleinden en de uitrusting daarvan.".

  Art. 3. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Namen, 17 juni 2022.

  Voor de Regering :

  De Minister-President,

  1. DI RUPO

   De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,

  2. TELLIER

   Aanhef

   De Waalse Regering,

   Gelet op het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering, de artikelen 18 en 127, § 1, tweede lid;

   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering;

   Gelet op het rapport van 20 april 2022 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 2014 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2022;

   Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 25 mei 2022;

   Gelet op het advies nr. 71.597/4 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2022, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT