Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 september 2019 betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering, het Secretariaat van de Waalse Regering en het 'SePAC', de 9 juin 2022

Artikel 1. Afdeling 12 van het besluit van de Waalse Regering van 14 september 2019 betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering, het Secretariaat van de Waalse Regering en het "SePAC" wordt gewijzigd als volgt;

"Afdeling 12 - Medewerkers van de uittredende Ministers

Art. 45. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder :

  1. aftredende Regering : Regering van de vorige legislatuur;

  2. huidige Regering: Regering die momenteel aan de macht is;

  3. uittredende Minister(s): Lid(leden) van de aftredende Regering, dat(die) geen ministerieel mandaat meer bekleedt(bekleden), noch het ambt van voorzitter van een vergadering, en die tijdens twee jaar of meer in functie is(zijn) geweest;

  4. Minister-President : De Minister-President van de huidige Regering.

Art. 46. § 1. Bij iedere uittredende Minister, kunnen één voltijds personeelslid of twee halftijdse personeelsleden worden aangewezen of gedetacheerd voor een periode die aanvangt op de datum waarop de ambtsvervulling van de Minister wordt beëindigd.

Deze personeelsleden worden hierna aangeduid als "de medewerkers van een uittredende Minister".

§ 2. De uittredende Minister die lid was van verschillende Regeringen, kan slechts bij één Regering over medewerkers van een uittredende Minister beschikken.

Art. 47. § 1. De medewerkers van de uittredende Ministers worden aangewezen of gedetacheerd door de Minister-President op voorstel van de uittredende Minister.

§ 2. Zij worden onder het hiërarchisch gezag geplaatst van de uittredende Minister. Het administratieve beheer van hun dossier is toevertrouwd aan het "Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets ministériels (SePAC)" (Secretariaat voor bijstand bij intern beheer en controle van de ministeriële kabinetten).

Art. 48. De medewerkers van de uittredende Ministers hebben hetzij de graad van niveau 1, hetzij de graad van medewerker.

Art. 49. § 1. De duur van de aanstelling of de detachering van de medewerkers van een uittredende Minister bedraagt twee jaar.

§ 2. Voor de vaststelling van de in § 1 bedoelde periode wordt rekening gehouden met de ononderbroken uitoefening van ministeriële mandaten binnen een of meerdere Regeringen op enig machtsniveau.

Art. 50. § 1. De bezoldiging van de medewerkers van de uittredende Ministers is gebaseerd op de bezoldigingsschalen die van toepassing zijn op de Waalse overheidsdienst, en wordt als volgt vastgesteld:

- voor personeelsleden van niveau 1, de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT