Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bepaalde bepalingen van Titel XI van Boek V van het tweede deel van het Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen, de 23 septembre 2021

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2. In artikel 1216, 5°, d), van het Reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid worden de woorden "van dossiers in een dienst begeleiding voor volwassenen" vervangen door de woorden "in diensten hulpverlening in leefmilieus bedoeld in titel VII"

Art. 3. In artikel 1248 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "De bedragen opgenomen in bijlage 100 evenals" ingevoegd vóór de woorden "de weddeschalen".

Art. 4. Artikel 1250 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt:

"Art. 1250. De voor het lopende jaar toe te passen aanpassingscoëfficiënt als bedoeld in artikel 1255, § 1, 2°, komt overeen met het resultaat van de vermenigvuldiging van 2 procent met het aantal maanden van het voorafgaande jaar dat voorafging aan de datum waarop de bedragen van de toelagen per tenlasteneming overeenkomstig artikel 1248 worden geïndexeerd, gedeeld door twaalf, verhoogd met 1.

Wanneer verscheidene indexeringen in het voorafgaande jaar hebben plaatsgevonden, wordt deze berekening voor elke indexering uitgevoerd en worden de resultaten van elk van deze berekeningen met elkaar vermenigvuldigd om de aanpassingscoëfficiënt voor het lopende jaar te behalen.".

Art. 5. In artikel 1252, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "in bijlage 100, § 1, bedoelde " vervangen door de woorden "op basis van de parameters in bijlage 100, § 1, berekende".

Art. 6. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 1252/1 ingevoegd, luidend als volgt:

"Art. 1252/1. Het agentschap maakt jaarlijks op zijn website de tarieven per tenlasteneming bekend, berekend op basis van de in bijlage 100 vermelde parameters.".

Art. 7. In artikel 1255, § 1, 2°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "door de Regering jaarlijks vastgestelde" vervangen door de woorden "overeenkomstig de modaliteiten in artikel 1250 vastgestelde" en worden de woorden "en de bedragen van bijlage 100 aangepast aan de nadere regels waarvan sprake in artikel 1248" in fine toegevoegd.

Art. 8. In artikel 1261, lid 2, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de subsidie per tenlasteneming bedoeld in bijlage 100, § 1, a)." vervangen door de woorden "de subsidie per tenlasteneming vallend onder subsidiecategorie C, berekend overeenkomstig de modaliteiten bedoeld in bijlage 100.".

Voor residentiële diensten voor volwassenen bedraagt de categorie van het percentage...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT