Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 22 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening 'Coup de Pouce', de 15 septembre 2021

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening "Coup de Pouce" worden de punten 1° en 2° vervangen door wat volgt:

"1° het decreet van 28 april 2016 : het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening "Coup de Pouce";

 1. SOWALFIN: de "Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises" (Waalse maatschappij voor de financiering en de waarborg van de kleine en middelgrote ondernemingen), opgenomen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0227.842.904 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in 4000 Liège (Luik), avenue Maurice Destenay 13;".

  Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

  "Art. 2. § 1. De Lening "Coup de Pouce" wordt opgesteld aan de hand van het in bijlage 1 opgenomen model ingevuld per e-mail vanaf de website betreffende de Lening "Coup de Pouce".

  Indien de kredietgever en de kredietnemer een systeem van periodieke aflossing van de lening overeenkomen, wordt een aflossingstabel met de af te lossen bedragen in hoofdsom en rente als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. SOWALFIN verstrekt modellen van aflossingstabellen.

  Het in het eerste lid bedoelde model kan niet door de partijen worden gewijzigd zowel tijdens het sluiten van de overeenkomst als tijdens de uitvoering ervan.

  § 2. De Lening "Coup de Pouce" wordt in drie originele documenten opgemaakt, voorzien van de handgeschreven handtekening van beide partijen, waarvan één bestemd is voor elke partij en één aan SOWALFIN wordt overgemaakt, of als alternatief van een elektronische handtekening die gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 20 oktober 2000, en 3. 12 van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

  § 3. De kredietgever richt aan SOWALFIN een aanvraag tot registratie van de Lening "Coup de Pouce" aan de hand van het in bijlage 2 opgenomen model ingevuld en met de hand of elektronisch ondertekend overeenkomstig paragraaf 2, binnen de drie maanden die volgen op de datum waarop de geldmiddelen ter beschikking worden gesteld:

 2. hetzij per aangetekende brief met ontvangstbewijs, waarbij de datum van ontvangst als bewijs geldt;

 3. hetzij per e-mail op het volgende adres enregistrement@pretcoupdepouce.be, waarbij de datum van het automatisch door het genoemde e-mailadres verzonden ontvangstbewijs geldt als bewijs van ontvangst;

 4. of, in geval van inwerkingtreding van een dergelijk middel, via elk ander door SOWALFIN ter beschikking gesteld en voorzien middel, zoals, bij wijze van louter indicatieve en niet-uitputtende mogelijkheid, een voor de kredietgever toegankelijk digitaal platform, waarbij de datum van het automatisch door het betrokken communicatiemiddel verzonden ontvangstbewijs als bewijs geldt.

  De verzending van de registratieaanvraag mag in ieder geval niet later zijn dan 31 december 2022.

  Bij de aanvraag tot registratie van de Lening "Coup de Pouce" voegt de kredietgever :

 5. een origineel exemplaar van de overeenkomst, ingevuld en ondertekend door beide partijen overeenkomstig paragraaf 2, alsmede, in voorkomend geval, de aflossingstabel volgens de door SOWALFIN verstrekte modellen;

 6. een afschrift van beide bankafschriften betreffende respectievelijk de uitbetaling en de ontvangst van het geleende bedrag en waarvan de som in de overeenkomst wordt vermeld;

 7. een attest op erewoord, opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 3, waarin de kredietgever de naleving bevestigt, op de datum van de sluiting van de lening, van het geheel van de voorwaarden bedoeld in de artikelen 3 en 4, § 1, van het decreet van 28 april 2016 alsook bij zijn uitvoeringsbesluit en waarbij hij de verbintenis aangaat om SOWALFIN in kennis te stellen, overeenkomstig artikel 5, §§ 3 en 4, van het decreet van 28 april 2016, van elke toestand bedoeld in deze laatste bepalingen;

 8. een uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen ter bevestiging van het bestaan van de kredietnemer en waarin het volgende wordt vermeld : zijn handelsnaam, zijn maatschappelijke zetel, zijn oprichtingsdatum, zijn ondernemingsnummer, zijn rechtsvorm, zijn bedrijfszetel(s) in het Waalse Gewest en de aard van zijn activiteiten;

 9. indien de kredietnemer een rechtspersoon is, het afschrift van het of de document(en) bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad waarbij bewezen wordt dat de ondertekenaar van de overeenkomst effectief gerechtigd is, desgevallend binnen verschillende opeenvolgende structuren, om in naam van deze op te treden.

  § 4. Binnen een maand na ontvangst van de in paragraaf 3 bedoelde registratieaanvraag gaat SOWALFIN op basis van de registratieaanvraag na of aan de voorwaarden van het decreet van 28 april 2016 en het besluit is voldaan. ".

  Art. 3. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

  "Art. 3. § 1. De leningen waarvan de registratieaanvraag wordt gezonden binnen de termijn bedoeld in artikel 2, § 3, eerste lid, en waaraan de bijlagen bedoeld in artikel 2, § 3, derde lid, worden toegevoegd, zijn, behoudens andersluidend advies van SOWALFIN op basis van de in artikel 2, § 4, bedoelde verificatie, door SOWALFIN geregistreerd.

  De registratie bestaat uit de toekenning aan de Lening "Coup de Pouce" van een registratiereferentie bestaande uit een sequentieel en individueel identificatienummer alsook uit een registratiedatum.

  § 2. SOWALFIN geeft kennis van de registratiereferentie aan de kredietgever binnen twee maanden na ontvangst van de in artikel 2, § 3, bedoelde registratieaanvraag.

  De in het eerste lid bedoelde kennisgeving wordt uitgevoerd aan het postadres van de kredietgever, vermeld in de registratieaanvraag, of, in het geval van adresverandering, op het nieuwe adres dat de kredietgever vooraf meegedeeld heeft aan SOWALFIN volgens één van de in artikel 2, § 3, bedoelde communicatiemiddelen.

  § 3. Wanneer de registratie niet wordt toegekend, brengt SOWALFIN de kredietgever daarvan op de hoogte, binnen de termijn en volgens de modaliteiten bedoeld in paragraaf 2. ".

  Art. 4. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

  "Art. 4. De partijen bij de Lening "Coup de Pouce" informeren SOWALFIN, volgens één van de in artikel 2, § 3, bedoelde communicatiemiddelen, over elke wijziging van postadres, e-mail adres, of bankgegevens binnen drie maanden na de wijziging. ".

  Art. 5. De titel van Hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

  "HOOFDSTUK III. Vervroegde terugbetaling en vervroegde opeisbaarheid van de lening "Coup de Pouce"."

  Art. 6. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 10. paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:

  " § 2. In geval van vervroegde terugbetaling zoals voorzien in artikel 4, § 1, derde lid, van het decreet van 28 april 2016 of wanneer de lening vervroegd opeisbaar wordt gemaakt, overeenkomstig artikel 4, § 2, van het decreet van 28 april 2016, stelt de kredietgever SOWALFIN, overeenkomstig een van de in artikel 2, § 3, bedoelde communicatiemiddelen, binnen drie maanden in kennis van respectievelijk de vervroegde terugbetaling of het zich voordoen van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de vervroegde opeisbaarheid. In deze kennisgeving wordt de referentie van de registratie van de lening vermeld, alsmede de bovenvermelde kredietgebeurtenis die tot de kennisgeving heeft geleid.

  Binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving zal SOWALFIN de registratie automatisch beëindigen." ;

 11. het artikel wordt aangevuld met een als volgt luidende § 3 :

  " § 3. Binnen een week na de beëindiging van de registratie stelt SOWALFIN de kredietgever daarvan in kennis, met vermelding van de referentie van de registratie en de gebeurtenis die tot de beëindiging heeft geleid overeenkomstig paragraaf 2.

  De in lid 1 bedoelde informatie wordt meegedeeld aan het adres van de kredietgever, vermeld in de registratieaanvraag, of, in het geval van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT