Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2018 betreffende het informaticaportaal bedoeld in artikel 43 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen, de 9 septembre 2021

Artikel 1. Artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2018 betreffende het informaticaportaal bedoeld in artikel 43 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2020, wordt vervangen volgt:

"Art. 4. § 1. De personen bedoeld in artikel 8 van het decreet van 30 april 2009 betalen een financiële vergoeding voor de toegang tot en het gebruik van het portaal.

§ 2. Voor de boekjaren 2021 tot en met 2025 wordt het bedrag vastgesteld op driehonderdtachtig euro, btw niet meegerekend, per jaar en per gemeente gelegen in hun invloedsgebied.

Naar gelang van de beschikbare begrotingsmiddelen van de vzw Powalco wordt een vermindering toegekend wanneer in het voorgaande jaar minder dan vijf werven plaatsvonden in het invloedsgebied van de gemeente. ".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2021.

Art. 3. De Minister van de Plaatselijke besturen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Namen, 9 september 2021.

Voor de Regering :

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid,

Ch. COLLIGNON

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen, artikel 43, eerste lid, vervangen bij het decreet van 17 december 2020;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2018 betreffende het informaticaportaal bedoeld in artikel 43 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2015 met hetzelfde doel;

Gelet op het advies van de Inspectie van financiën, gegeven op 26 april 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 29 april 2021;

Gelet op het advies van de Commissie voor de coördinatie van de werven, gegeven op 20 mei 2021;

Gelet op het advies van de "Union des villes et communes de Wallonie" (Unie van de Waalse steden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT