Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de regels voor de werking, de beraadslaging en de organisatie van het college van de Waalse gouverneurs, de 6 juin 2019

HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder:

 1. "gouverneur" : de gouverneur van de provincie;

 2. "college" : het college van de Waalse gouverneurs, ingesteld bij artikel L1124-23, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie.

  HOOFDSTUK II. - Samenstelling

  Art. 2. Het voorzitterschap van het college wordt bij toerbeurt gedurende een jaar door elke gouverneur uitgeoefend in de volgende volgorde :

 3. voor het jaar waarin dit besluit in werking treedt, wordt het voorzitterschap door de gouverneur van de provincie Namen waargenomen;

 4. voor het jaar volgend op het in 1° bedoelde jaar wordt het voorzitterschap door de gouverneur van de provincie Henegouwen waargenomen;

 5. voor het jaar volgend op het in 2° bedoelde jaar wordt het voorzitterschap door de gouverneur van de provincie Waals Brabant waargenomen;

 6. voor het jaar volgend op het in 3° bedoelde jaar wordt het voorzitterschap door de gouverneur van de provincie Luxemburg waargenomen;

 7. voor het jaar volgend op het in 4° bedoelde jaar wordt het voorzitterschap door de gouverneur van de provincie Luik waargenomen.

  Vanaf het jaar volgend op het in het eerste lid, 5°, bedoelde jaar wordt het voorzitterschap opnieuw volgens de in het eerste lid bedoelde volgorde waargenomen.

  De in het eerste lid bedoelde periode van één jaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

  Als de voorzitter afwezig of verhinderd is, wordt hij vervangen door het lid met de grootste anciënniteit.

  Art. 3. De anciënniteit van de leden van het college wordt bepaald door de datum waarop zij in het ambt van gouverneur zijn benoemd en, als zij op dezelfde datum zijn benoemd, door hun leeftijd.

  Art. 4. Het college stelt zijn huishoudelijk reglement vast uiterlijk op de eerste dag van de maand volgend op de inwerkingtreding van dit besluit.

  De kantoren van het college zijn "place Saint-Aubain", 2 te 5000 Namen gevestigd.

  HOOFDSTUK III. - Vergaderingen en agenda

  Art. 5. § 1. Het college vergadert op bijeenroeping door de voorzitter.

  De voorzitter roept het college bijeen zodra hij dit passend acht of zodra een gouverneur daarom verzoekt.

  § 2. De voorzitter bepaalt de agenda van de vergaderingen van het college.

  De gouverneur die een punt op de agenda wenst te laten inschrijven, dient een schriftelijk verzoek in bij de voorzitter, tenzij hij tijdens een zitting van het college daarom verzoekt.

  De voorzitter stelt de datum...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI