Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de VIA-subsidie en de tegemoetkoming voor te bouwen, te renoveren, te verbeteren of aan te passen woning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen, wat betreft de afbakening van de nieuwe werkingsgebieden en het recht op huursubsidie en huurpremie, de 14 juillet 2023

Artikel 1. In artikel 4.160/8, § 1, vijfde lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022, wordt de zinsnede "1.092.204,39 euro" vervangen door de zinsnede "1.136.949,20 euro".

Art. 2. Aan artikel 5.189, § 2, eerste lid, 6°, b), van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022, worden de woorden "waaronder ook vloer- of wandverwarming" toegevoegd.

Art. 3. In artikel 5.191 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022, wordt paragraaf 6 vervangen door wat volgt:

" § 6. Alleen de bewoners van wie het inkomen voldoet aan de inkomensgrenzen, vermeld in artikel 5.187, derde lid, en verhuurders komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de categorie van werkzaamheden, vermeld in artikel 5.189, § 2, eerste lid, 7°, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. de aanvraag voor de tegemoetkoming voor deze werkzaamheden wordt ingediend uiterlijk op 30 oktober 2024;

  2. in afwijking van paragraaf 1 dateert de eindfactuur van deze werkzaamheden van vóór 1 november 2023.

De tegemoetkoming bedraagt 1800 euro, begrensd tot 40% van het investeringsbedrag, vermeld in artikel 5.189, § 6.

In afwijking van het tweede lid bedraagt de tegemoetkoming 2500 euro, begrensd tot 50% van het investeringsbedrag, vermeld in artikel 5.189, § 6, als de gascondensatieketel wordt geplaatst ter vervanging van een stookolieketel.".

Art. 4. Artikel 252 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen, opgeheven door het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

"Art. 252. Voor het recht op de tegemoetkoming, vermeld in boek 5, deel 5, titel 1 en 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wordt een kandidaat-huurder ook beschouwd als een kandidaat-huurder die in het inschrijvingsregister bij een domiciliemaatschappij als vermeld in artikel 5.176, eerste lid, 1°, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 ingeschreven is, als hij ingeschreven is in het inschrijvingsregister van een sociale huisvestingsmaatschappij, waarvan het werkingsgebied zich uitstrekt tot de woonplaats van de kandidaat-huurder, tot het moment dat hij als kandidaat-huurder ingeschreven wordt bij een woonmaatschappij als vermeld in artikel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT