Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 25, 26 en 27 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie en tot wijziging van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering wat betreft de toepassing van de nieuwe maatregelen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord en tot wijziging van artikel 11 het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering wat betreft de toepassing van de nieuwe maatregelen van het Vlaams Intersectoraal AkkAkkoord, de 9 septembre 2022

Artikel 1. In artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. de datum "31 december 2022" wordt vervangen door de datum "30 juni 2023";

 2. een tweede lid wordt toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "Overeenkomstig artikel 17, § 1, van het decreet van 20 januari 2012 houdende de regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, treft het Vlaams Centrum voor Adoptie maatregelen voor de afwerking van de lopende dossiers in de buitenlandse kanalen.".

  Art. 2. In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. de datum "1 januari 2023" wordt vervangen door de datum "1 juli 2023";

 4. de datum "17 september 2022" wordt vervangen door de datum "30 april 2023";".

  Art. 3. In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 5. in het eerste lid wordt de zinsnede "met uitzondering van de artikelen 14, 16,1°, 16, 3° t.e.m. 5° en 17, die in werking treden op 1 januari 2023 en" opgeheven;

 6. er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "Artikel 14, 16, 1°, 16, 4° en 5° en artikel 17 hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2023.".

  Art. 4. In artikel 46, vierde lid, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering wat betreft de toepassing van de nieuwe maatregelen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord wordt de datum "1 januari 2023" vervangen door de datum "1 juli 2023".

  Art. 5. In artikel 11, vierde lid, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering wat betreft de toepassing van de nieuwe maatregelen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord wordt de datum "1 januari 2023" vervangen door de datum "1 juli 2023".

  Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2022.

  Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, is belast met de uitvoering van dit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT