Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 Zie wijziging(en), de 6 mai 2022

Hoofdstuk 1. - Oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies

Afdeling 1. - Oprichting uniek loket

Artikel 1. Conform artikel 12.6.1, § 1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en artikel 5.75/1, § 1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt een uniek loket opgericht om de aanvraag, de behandeling, de verwerking en de uitbetaling te faciliteren van de volgende premies of tegemoetkomingen:

 1. de tegemoetkoming, vermeld in Boek 5, Deel 5, Titel 3, hoofdstuk 1 van het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021;

 2. de premies, vermeld in artikel 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 en 6.4.1/5/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010.

  Art. 2. Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, dat is opgericht bij het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, hierna agentschap genoemd, wordt conform artikel 12.6.1, § 2, eerste lid van het Energiedecreet en artikel 5.75/1, § 2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, belast met de behandeling en verwerking van de aanvragen, vermeld in artikel 1, in het kader van het unieke loket.

  De elektriciteitsdistributienetbeheerders of hun werkmaatschappij staan mee in voor de behandeling en de verwerking van de aanvragen, vermeld in artikel 1, in het kader van het unieke loket.

  De elektriciteitsdistributienetbeheerders of hun werkmaatschappij staan in voor de uitbetaling van de tegemoetkomingen en de premies, vermeld in artikel 1, in het kader van het unieke loket.

  De elektriciteitsdistributienetbeheerders of hun werkmaatschappij vorderen de onterecht uitbetaalde tegemoetkomingen en premies, vermeld in artikel 1, terug.

  Als uitgekeerde tegemoetkomingen of premies worden teruggevorderd, gelden de volgende specifieke regelingen:

 3. de teruggevorderde tegemoetkomingen waarvoor een vergoeding is toegekend conform artikel 5.192 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, worden met toepassing van artikel 5.2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 toegewezen aan het Fonds voor de Huisvesting;

 4. de teruggevorderde premies waarvoor een vergoeding is toegekend conform artikel 6.4.1/12 van het Energiebesluit van 19 november 2010, worden met toepassing van artikel 3.2.1, § 2, 2° van het Energiedecreet van 8 mei 2009 toegewezen aan het Energiefonds;

 5. de teruggevorderde premies of tegemoetkomingen waarvoor geen vergoeding is toegekend conform punt 1° of 2°, worden toegewezen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder die is aangewezen voor het geografisch gebied waar het gebouw waarvoor de teruggevorderde premie of tegemoetkoming is uitgekeerd, ligt.

  Als er voor een premie of tegemoetkoming een samenloop is tussen meerdere vergoedingen als vermeld in artikel 5.192 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 en artikel 6.4.1/12 van het Energiebesluit van 19 november 2010, wordt de teruggevorderde premie of tegemoetkoming, in afwijking van het vijfde lid, naar verhouding toegewezen aan het Fonds voor de Huisvesting, het Energiefonds, en de elektriciteitsdistributienetbeheerder, overeenkomstig het aandeel in de financiering ervan.

  Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, dat is opgericht bij het besluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010, hierna het VEKA genoemd, wordt, conform artikel 13.1.1 van het Energiedecreet, belast met de controle op de taken uitgevoerd door de elektriciteitsdistributienetbeheerders of hun werkmaatschappij.

  De verdeling van de taken, vermeld in dit artikel, tussen het agentschap en de elektriciteitsdistributienetbeheerders of hun werkmaatschappij en het VEKA, binnen het unieke loket, wordt verder gedetailleerd vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

  Afdeling 2. - Procedure voor aanvragen ingediend via het unieke loket

  Art. 3. De aanvragen, vermeld in artikel 1, kunnen bij het unieke loket worden ingediend vanaf 1 oktober 2022. Hiervoor stelt het unieke loket een elektronisch formulier ter beschikking.

  De aanvragen, vermeld in artikel 1, bevatten:

 6. het digitaal ondertekende en volledig ingevulde aanvraagformulier;

 7. een gedetailleerde opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden;

 8. een kopie van de facturen die betrekking hebben op de in aanmerking komende investeringskosten;

 9. een attest van de aannemer over de uitgevoerde werkzaamheden;

 10. het huurcontract met een woonmaatschappij, vermeld in artikel 4.36 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, als de verhuurder, vermeld in artikel 5.186, eerste lid, 8° van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, de aanvraag indient;

 11. in voorkomend geval, het attest, vermeld in artikel 5.189, § 2, eerste lid, 6°, a) van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021;

 12. alle bewijsstukken die opgelegd zijn door de Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het woonbeleid;

 13. in voorkomend geval, de meest recente attesten van de werkgever, die de noodzakelijke gegevens bevatten op basis waarvan het belastbaar inkomen en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling kunnen worden vastgesteld, als de aanvrager een ambtenaar van de Europese Unie of een andere internationale organisatie is;

 14. in voorkomend geval, het meest recente buitenlandse aanslagbiljet waaruit het belastbaar inkomen en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten kunnen worden vastgesteld, als de aanvrager in het buitenland werkt.

  De aanvrager legt op eenvoudig verzoek van het unieke loket een kopie van de goedgekeurde plannen en de stedenbouwkundige vergunning, die dateren van voor de aanvang van de werkzaamheden, voor aan het unieke loket.

  De aanvrager legt op eenvoudig verzoek van het unieke loket de originelen van de documenten, vermeld in het eerste lid, punt 3° tot en met 9°, voor.

  De aanvrager legt op eenvoudig verzoek van het unieke loket aanvullende bewijsstukken voor om de uitvoering van de werkzaamheden te staven en de voorwaarden van de tegemoetkoming na te gaan.

  Het elektronisch formulier, vermeld in het eerste lid, alsook iedere wijziging aan het elektronisch formulier en in voorkomend geval de bijbehorende attesten die moeten worden gebruikt om de premies en de tegemoetkomingen, vermeld in artikel 1, te verkrijgen, worden ter goedkeuring voorgelegd aan het agentschap en het VEKA.

  Art. 4. § 1. Het unieke loket bezorgt de aanvrager binnen een maand na de ontvangst van de aanvraag een ontvangstmelding met een elektronisch bericht of per brief, als de aanvrager daar expliciet om verzoekt, met vermelding van het verdere verloop van de procedure.

  § 2. Binnen acht maanden na de aanvraagdatum wordt het overzicht van de elementen die nuttig zijn voor de berekening van de tegemoetkoming of de premie, vermeld in artikel 1, desgevallend aangevuld met het overzicht van de facturen die in aanmerking worden genomen, of de beslissing tot weigering van de tegemoetkoming of de premie, vermeld in artikel 1, bezorgd aan de aanvrager via het unieke loket met een elektronisch bericht of per brief, als de aanvrager daar expliciet om vraagt.

  § 3. Als de aanvrager het niet eens is met het overzicht, vermeld in paragraaf 2, kan die binnen een maand na de ontvangst ervan met een elektronisch formulier dat door het unieke loket ter beschikking wordt gesteld, beroep instellen. Binnen drie maanden nadat de aanvrager het beroep heeft ingediend, wordt de beslissing in beroep overgemaakt aan de aanvrager via het unieke loket met een elektronisch bericht of per brief, als de aanvrager daar expliciet om vraagt. De beslissing bevat een verwijzing naar de bevoegde instantie bij betwisting.

  De aanvrager kan een beslissing tot weigering van de tegemoetkoming of de premie, vermeld in artikel 1, betwisten door binnen een maand na de ontvangst ervan beroep in te stellen bij het unieke loket, met een elektronisch formulier dat door het unieke loket ter beschikking wordt gesteld. Binnen drie maanden nadat de aanvrager het beroep heeft ingediend, wordt de weigering bevestigd, of worden de aangepaste berekeningselementen aan de aanvrager bezorgd via het unieke loket met een elektronisch bericht of per brief, als de aanvrager daar expliciet om vraagt. De beslissing bevat een verwijzing naar de bevoegde instantie bij betwisting.

  Als de aanvrager binnen acht maanden na de aanvraagdatum noch een beslissing tot weigering, noch het overzicht, vermeld in paragraaf 2, heeft ontvangen, kan de aanvrager binnen een maand, na deze termijn van acht maanden beroep aantekenen bij het unieke loket tegen het stilzitten met een elektronisch formulier dat door het unieke loket ter beschikking wordt gesteld. Binnen drie maanden nadat de aanvrager het beroep heeft ingediend, wordt de aanvraag geweigerd, of worden de berekeningselementen aan de aanvrager bezorgd. De beslissing bevat een verwijzing naar de bevoegde instantie bij betwisting.

  § 4. Het unieke loket bezorgt de definitieve beslissing tot het verlenen van de tegemoetkoming aan de aanvrager met een elektronisch bericht of per brief, als de aanvrager daar expliciet om verzoekt, en betaalt de tegemoetkoming uit binnen twaalf maanden na de aanvraagdatum. De tegemoetkoming wordt uitbetaald aan de aanvrager.

  De aanvrager houdt de betalingsbewijzen gedurende twee jaar na de uitbetaling van de tegemoetkomingen ter beschikking van het unieke loket en legt ze onmiddellijk voor op eenvoudig verzoek van het unieke loket.

  § 5. De termijn van acht maanden, vermeld in paragraaf 2 en paragraaf 3, derde lid, en de termijn van twaalf maanden, vermeld in paragraaf 4, eerste lid, worden respectievelijk ingekort tot zes maanden en tien maanden, voor de aanvragen die worden ingediend vanaf 1 juli 2024.

  Art. 5. Binnen het unieke loket worden alle redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens juist zijn en indien nodig geactualiseerd worden. Onjuiste persoonsgegevens...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT