Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, van January 29, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:

(in duizend euro)

Begrotingsartikel Ent. Basisall. ESR VAN NAAR
VAK VEK VAK VEK
CB0-1CBG2AH-PR CB0 1CB037 0100 43.145 13.860
EC0-1EAB2ZZ-LO EC0 1EA215 1100 194 194
EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC235 4140 30.000 10.000
EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC236 4140 2.650 700
FB0-1FGD2GE-WT FB0 1FG326 3300 801 801
GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GE012 4140 4.800 1.280
GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GE011 4140 3.000 800
GE0-1GDF2LA-WT GE0 1GD395 3300 1.700 85
Totaal 43.145 13.860 43.145 13.860

Art. 2. Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 29 januari 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

J. JAMBON

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

M. DIEPENDAELE

Aanhef

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 21, eerste lid, 2°, b, artikel 22 en artikel 24, eerste lid;

- het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld:

- de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 28 januari 2021.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- De financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT