Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten, de 7 décembre 2018

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. er wordt een punt 20° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "20° /1 Fonds Sociale Maribel: het Fonds Sociale Maribel, ingesteld bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid conform artikel 35, § 5, C, 2°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;";

 2. er wordt een punt 31° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "31° /1 koninklijk besluit van 17 augustus 2007: het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen betreft;".

  Art. 2. Aan artikel 453, § 1, van hetzelfde besluit worden een tweede en een derde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

  "De zorgvoorzieningen die binnen het toepassingsgebied van artikel 663/4, vallen nemen in de elektronische vragenlijst, vermeld in artikel 452, naast de gegevens vermeld in het eerste lid, voor elk lid van het ondersteunend personeel per trimester de volgende gegevens op":

 3. de voor- en achternaam;

 4. het INSZ-nummer;

 5. het aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen, vermeld in artikel 475, § 2, eerste lid, 1° ;

 6. het aantal niet-gelijkgestelde dagen, vermeld in artikel 475, § 2, eerste lid, 1° ;

 7. het aantal gepresteerde en/of geassimileerde uren, vermeld in artikel 475, § 2, 1° ;

 8. het aantal gepresteerde uren, vermeld in artikel 475, § 3, § 4 en § 6;

 9. bij een nieuw personeelslid of als een einde is gesteld aan de tewerkstelling: de begindatum en, in voorkomend geval, de einddatum.

  Met behoud van de toepassing van artikel 16/2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten, wordt het personeel dat gefinancierd wordt door een Fonds Sociale Maribel niet beschouwd als ondersteunend personeel als vermeld in het tweede lid.".

  Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 455/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Art. 455/1. Als een zorgvoorziening in de elektronische vragenlijst, vermeld in artikel 452, gefactureerde dagen aangeeft voor patiënten, vermeld in artikel 3, § 2, d, van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, worden die patiënten op volgende wijze uit de berekening van de basistegemoetkoming voor zorg gehouden:

  het agentschap wijzigt ambtshalve het aantal gefactureerde dagen voor de patiënten, vermeld in het voornoemde ministerieel besluit van 6 november 2003, naar 0 en brengt het aantal erkende entiteiten voor die patiënten ook naar 0. Het agentschap nodigt de zorgvoorziening uit om het een lijst te bezorgen met daarop het aantal uren vermeld dat per werknemer in zorg, vermeld in artikel 3, § 2, d), van het voormelde ministerieel besluit van 6 november 2003, in mindering moet worden gebracht.

  Bij afwezigheid van de lijst, vermeld in het eerste lid, 2°, binnen de termijn die het agentschap de zorgvoorziening heeft gegeven, vermindert het agentschap ambtshalve het aantal uren van de werknemers in zorg, vermeld in artikel 3, § 2, d), van het voormelde ministerieel besluit van 6 november 2003, in alfabetische volgorde op de familienaam van die werknemers in zorg.".

  Art. 4. In artikel 473 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 10. aan paragraaf 1 wordt een punt 17° toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "17° deel K: de financiering van ondersteunend personeel.";

 11. in paragraaf 3, eerste lid, wordt de zinsnede "((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,998527 * 1,022318) + E4 + I + J" vervangen door de zinsnede "((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,998527 * 1,022318) + E4 + I + J + K";

 12. aan paragraaf 3, eerste lid, wordt een punt 18° toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "18° K = de financiering conform de bepalingen van onderafdeling 18.";

 13. in paragraaf 3, derde lid, wordt de zinsnede "tot en met 17° " vervangen door de zinsnede "tot en met 18° ";.

  Art. 5. In artikel 475, § 2, 2°, van hetzelfde besluit, wordt punt k) vervangen door wat volgt:

  "k) de personeelsleden die gefinancierd worden ter uitvoering van de sociale akkoorden van 2011 en 2013 met betrekking tot jobcreatie;".

  Art. 6. In artikel 486, § 1, 1°, § 2, 1°, § 3, 1° en § 4, 1°, van hetzelfde besluit wordt het bedrag "18,17 euro" vervangen door het bedrag "22,77 euro".

  Art. 7. In artikel 487, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het percentage "78 %" vervangen door het percentage "100 %" en wordt het percentage "9,74 %" vervangen door het percentage "13,50 %".

  Art. 8. In artikel 498, § 2, eerste lid, 3°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 4bis van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft" vervangen door de zinsnede "de sociale akkoorden van 2011 en 2013 met betrekking tot jobcreatie".

  Art. 9. Aan boek 3, deel 2, titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 1, van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling 18, die bestaat uit artikel 504/1, toegevoegd, die luidt als volgt:

  "Onderafdeling 18. Deel K: Financiering van ondersteunend personeel

  Art. 504/1. De tegemoetkoming per verblijfsdag en per gebruiker voor de financiering van ondersteunend personeel bedraagt 3,92 euro.".

  Art. 10. In hetzelfde besluit worden een artikel 663/1 tot en met 663/11 ingevoegd, die luiden als volgt:

  "Art. 663/1. Een recht op een aanvullende financiering voor zorgpersoneel boven norm wordt toegekend aan bepaalde zorgvoorzieningen.

  De minister bepaalt jaarlijks conform artikel 663/2 en 663/3 het bedrag van de aanvullende financiering waarop zorgvoorzieningen recht hebben.

  Een zorgvoorziening die het niet eens is met het bedrag dat de minister voor haar bepaald heeft, kan op eenvoudig verzoek een onderzoek vragen aan het agentschap. Het resultaat van dat onderzoek wordt verrekend in de aanvullende financiering van het daaropvolgende jaar.

  In afwijking van het tweede lid bepaalt de minister voor de zorgvoorziening die bewijst dat ze haar activiteit voortzet ondanks een overname, een verzelfstandiging, een fusie of een splitsing met een eventuele wijziging van het erkenningsnummer tot gevolg, het bedrag van de aanvullende financiering.

  Het agentschap betaalt de aanvullende financiering naar rato van 80 % in het jaar X in juli en naar rato van 20 % in het jaar X+1 in juli, in één bedrag samen met de aanvullende financiering, vermeld in artikel 663/4.

  Art. 663/2. Een zorgvoorziening maakt aanspraak op een aanvullende financiering voor zorgpersoneel boven norm, vermeld in artikel 663/1, als ze voldoet aan al de volgende voorwaarden:

 14. de zorgvoorziening had voor de referentieperiode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 voor haar zorgpersoneel recht op een financiële tegemoetkoming in het kader van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007, zoals van toepassing op 31 december 2018;

 15. MBAF > 0, waarbij MBAF = het maximale bedrag van de aanvullende financiering, berekend als volgt: FTZGI - TA - C, waarbij:

  1. FTZGI = financiële tegemoetkoming voor zorgpersoneel met een gecorrigeerde index, die berekend wordt met de volgende formule: FTZGI = FTZ x 1,01833, waarbij FTZ = de financiële tegemoetkoming voor zorgpersoneel die bestaat uit de optelsom van:

   1) het aantal tewerkgestelde voltijds...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT